Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Bəy kimi doğulan, bəy kimi yaşayan, bəy kimi də ölən - RƏFİLİ - FOTOLAR

Bəy kimi doğulan, bəy kimi yaşayan, bəy kimi də ölən - RƏFİLİ - FOTOLAR
10899 dəfə oxunub

Mikayıl Rəfili 1905-ci ilin bu günü doğuldu, 1958-ci ilin bu günü də dünyadan köçdü...

Nəslimin yarpaq tökümü başlandı.

Çoxumuz qışa qalmayacayıq...…

Dəliyə döndüm, Rəfili,

Ölüm xəbərini alanda.

Böyük türk şairi Nazim Hikmət ən yaxın dostu - filologiya elmləri doktoru, professor Mikayıl Rəfilinin ölümündən təsirlənərək bu şeiri yazmışdı. Həmin şeirin sonu belədir:

Düşünürəm, məndən çox sonra öləcək,
dalımca bir məqalə də yazacaq,

Ya da bir şeir:

“Nazimlə Moskvada 24-də tanış olduq”.
Elədir, Mikayıl, elə.
Şair ola bilərdin,
Professor oldun.

Keçən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Nazim Hikmət Azərbaycanda ən çox oxunan, ən çox sevilən şairlərdən biri idi, 1927-ci ildə ilk dəfə Bakıya gəldi, burada “Günəşi içənlərin türküsü” adlı şeirlər kitabı nəşr olundu və o zaman ədəbiyyata qədəm qoyan bir çox şairlər Nazim Hikmətin şeir səpkisinə - sərbəst şeirə meyil göstərdilər. Amma onun tanış olduğu ilk azərbaycanlı şair-alim Mikayıl Rəfili idi. Nazim Hikmətin şeirində deyildiyi kimi, onlar 1924-cü ildə Moskvada tanış olmuşdular. Sonralar bu tanışlıq dostluğa çevrildi. 
“Şair ola bilərdin, professor oldun”. Nazim Hikmət Mikayıl Rəfilinin şeir yazdığına, amma şair kimi yox, görkəmli alim kimi tanındığına işarə edir. Mikayıl Rəfili doğrudan da şair idi, sadəcə olaraq, elmi yaradıcılıqla müntəzəm məşğul olduğundan, bir müddət şeirin daşını atmışdı. Yalnız ömrünün son illərində bir daha şeirə qayıtmış, hətta “Mingəçevir” adlı poema da yazmış, Nazim Hikmətə həsr etdiyi bir şeirdə ona olan məhəbbətini bu misralarla ifadə etmişdi: “Qarşımda əksin. Əlimdə sadə bir qələm. Gözlərimdə Moskvada keçən gəncliyimizin solmayan yarpaqları. Sən Nazim Hikmətsən. Mən - sadə bir tələbən”.
Şair və alim. 1936-cı ilədək Rəfili həm şair, həm də tənqidçi-ədəbiyyatşünas kimi bu yaradıcılıq sahələrinin hər ikisində fəallıq göstərirdi. O, sərbəst şeirin alovlu təbliğatçısı kimi həm özü bu səpkidə şeirlər yazır, həm də bu tipli şeirin nəzəriyyəsini anladan məqalələrlə mətbuat səhifələrində çıxış edirdi.
Ötən əsrin 20-30-cu illəri Azərbaycan ədəbiyyatının ziddiyyətli, təzadlı bir dövrü idi. Kommunist-bolşevik ideologiyası ədəbiyyatda da öz hakim-amirlik mövqeyini gücləndirir, sənətkardan şura inqilabını, fəhlə-kəndli hakimiyyətini, leninizm ideyalarını təbliğ etməyi, keçmişdə yaradılan və minillərin sınağından keçmiş milli dəyərləri feodalizm qalıqları kimi pisləməyi tələb edirdi. “Yeni ədəbiyyat” yaranırdı və bu ədəbiyyatın qarşısında yeni məzmuna uyğun forma yaratmaq məsələsi də dururdu. Mikayıl Rəfili də bu mənada “refermator” kimi çıxış edir, sərbəst şeiri “əski metrikanı, əski şəkli rədd və inkar edən” yeni bir şeir forması hesab edirdi. Əslində, sərbəst şeirin ədəbiyyatda intişarı yeni hadisə deyildi, bu formanın bizim poeziyamızın qədim təcrübəsində müəyyən əlamətləri vardı. “Dədə Qorqud” dastanlarındakı şeirlər öz sintaktik quruluşu və poetikası ilə sərbəst şeir anlayışına uyğun gəlirdi. Lakin o zaman Rəfili də bir çox başqaları kimi belə bir qənaətdə idi ki, bu məsələ yenidir, bütün dünya poeziyasında sərbəst şeir novator rolunu oynayır. 
Rəfilinin şeirlərinin heç də hamısına “bunlar inqilabi şeirlərdir” demək insafsızlıq olardı. Onun şeirləri hansı mövzuda yazılırsa, metaforalarla, təşbihlərlə zəngin olurdu.

Gilavar bu gün bir az sakit,
Yarpaqların titrəməsi duyulmayır.
Lakin şəhər, böyük şəhər
Gecə yarı olmuş
Fəqət uyumayır.
Bir koridor 
Açılmış ağ pəncərədən
Fikrim bir sap kimi
İlişmişdir parıldayan bir xəncərə.

Rəfilinin sərbəst şeirləri müəyyən mənada eksperiment səciyyəsi daşıyırdı. Amma o, şair idi və dünya ədəbi təcrübəsindən, Mayakovski və Nazim Hikmət poeziyasından ruhlanır, təsirlənir və mümkün qədər çalışırdı ki, geniş oxucu kütlələri bu yeniliyə alışsınlar (yazırlar ki, Rəfili döş cibində həmişə Uitmenin şeirlər kitabını gəzdirərdi, daim Bloku, Nazim Hikməti, Mayakovskini mütaliə edirdi, öz şeirlərini isə əzbərdən deyib deklamasiya edə-edə yazardı). Amma 1937-ci ildə Rəfilini “formalizm kimi bir qorxulu ədəbi cərəyana meyil etdiyi üçün” Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı sıralarından xaric etdilər.
Bununla yanaşı, Rəfilinin sərbəst şeirləri və bu xüsusda nəzəri fikirləri 1920-ci illərin sonları - 1930-cu illərin əvvəllərində yeni bir şeir vəzninin poeziyada geniş yayılmasına imkan yaratdı. Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Ə.Fövzi, M.Rzaquluzadə, N.Rəfibəyli kimi şairlərin də yaradıcılığında sərbəst şeirə meyil gücləndi. Belə bir həqiqətə göz yummaq olmaz ki, Rəfili sərbəst şeirinin poeziyamızda digər vəznlərlə yaşamağa haqqı var. Xalq yazıçısı Anara istinad edək: “Bu gün yeni-yeni ədəbi nəsillərin gur axınıyla yenilməzliyi bir daha təsdiq olunmuş, təcrid çəpərlərini yıxıb çıxmış sərbəst şeir tariximizin beşiyi başında dayananlardan, illər boyu onu tənələrdən, hədələrdən, rişxəndlərdən qoruyanlardan biri də Mikayıl Rəfili idi”.
Doğrudur, sonralar “sərbəst şeir hərəkatı” bir qədər səngidi, yalnız Rəsul Rza bu yoldan çəkinmədi və indi qətiyyətlə demək olar ki, məhz böyük şair Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeirin əsl nümunələrini yaratdı.
1936-cı ildən başlayaraq Rəfili qəti olaraq elm yolunu tutdu. Vaxtilə klassik ədəbiyyatı inkar edən Rəfili bundan sonra həmin ədəbiyyatın alovlu təbliğatçısı kimi çıxış etməyə başladı. 
Mikayıl Rəfili çox savadlı, geniş elmi dünyagörüşə malik ziyalı idi. O, Avropa, rus və Şərq ədəbiyyatlarını dərindən mənimsəmişdi. Bir ədəbiyyatşünas alim kimi onun xidmətləri danılmazdır. O, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının nadir simalarından biridir. Xalq yazıçısı Anar doğru qeyd edir ki: “M.Rəfilinin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, ədəbiyyat tariximiz sahəsində gördüyü iş əvəzsizdir. Onun zəngin elmi irsi mədəniyyət tariximizin qiymətli səhifələrindəndir. Rəfili bütün elmi fəaliyyəti boyu doğma ədəbiyyatımıza və daha geniş götürsək, doğma xalqımıza, onun inkişafına, dünyagörüşünün genişlənməsinə, daha artıq maariflənməsinə, mədəniləşməsinə xidmət etmişdir”.
Mikayıl Rəfili qeyd etdiyimiz kimi, ilk növbədə, görkəmli ədəbiyyat tarixçisi idi. Onun 1941-ci ildə rus dilində nəşr olunmuş “Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabı ədəbiyyat tariximizin ta qədimlərdən XVI əsrə qədər bir dövrünü əhatə edir. Bu mövzuda o, Tiflisdə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdi, lakin Moskva bu işin təsdiqini yubadırdı, ona görə də Rəfili Moskvaya gedir, görkəmli alimlərin qarşısında, özü də rus dilində bir neçə saat məruzə edir və bundan sonra o, filologiya elmləri doktoru diplomunu ala bilir. Bu sahədə ilk elmlər doktorumuz Mikayıl Rəfilidir.
Rəfilinin elmi fəaliyyətində iki böyük klassikin - dahi Nizami Gəncəvinin və böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin tədqiqi mühüm yer tutur. Onun “Nizamiyə qədər Azərbaycan kulturası”, həmçinin “Nizami Gəncəvi” tədqiqatı nizamişünaslıqda yeni bir dönüşün - mərhələnin başlanğıcı kimi maraqla qarşılandı. Rəfili Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə olaraq “Azərbaycan intibahı” ideyasını irəli sürmüş və o zaman bunu sübut edəcək dəlillərlə çıxış etmişdi. Onun Nizami və İntibah haqqında fikirləri görkəmli rus alimləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir.
M.Rəfili Axundovşünaslıq elminin də yaradıcılarından biridir. Onun M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı ilk kitabı 1939-cu ildə çap edilmişdir, sonralar bu sahədə tədqiqatını genişləndirmiş, vəfatından bir il öncə, 1957-ci ildə “M.F.Axundzadə (həyatı və yaradıcılığı)” monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür. Həmin kitab Moskvada “Görkəmli adamların həyatı” seriyasından rus oxucularına çatdırılmışdı. Bu seriyadan ilk kitab çap etdirən ilk azərbaycanlı da məhz Rəfili olmuşdur. İndinin özündə də onun M.F.Axundzadə ilə bağlı tədqiqatları qiymətli bir mənbə kimi istifadə olunur. Bu monoqrafiyada iki üslub tərzi nəzərə çarpır. Kifayət qədər elmi təfəkkür sahibi olan Rəfili yeri gəldikcə obrazlı ifadələr də işlədir, Axundzadənin həyatının ən təsirli səhnələrini bədii-publisistik səhnələrlə təsvir edir. Ola bilsin, müasir oxucu bu monoqrafiyada (o, həm də mükəmməl ədəbi portretdir) sovet dövrünün ədəbi-elmi standartlarına uyğun müddəalar görsün, bunları inkar etmək olmaz, lakin kitabda Axundzadə, ilk növbədə, öz xalqını sevən, onun mənəvi-mədəni tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışan bir ziyalı kimi təqdim edilir. 
Mikayıl Rəfili ədəbiyyat tarixçisi olmaqla yanaşı, bir nəzəriyyəçi kimi də xatırlanır. Hələ 30-cu illərdə o impressionizm və ekspressionizm ədəbi cərəyanları haqqında məqalə çap etdirmişdi. Ədəbiyyat tarixinə və ayrı-ayrı sənətkarlara həsr etdiyi tədqiqatlarında onun nəzəri bazasının möhkəmliyinə yalnız heyrət edirsən. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” kitabının müəllifi də Rəfilidir və üstündən 57 il keçməsinə baxmayaraq, indi də ali məktəblərdə bu kitabın tədrisi tövsiyə olunur.
Rəfili həm də mahir tərcüməçi idi. O, rus dilini əla bilirdi, məqalələrinin bir çoxunu da rusca yazırdı. Amma ruscadan olunan tərcümələrdə Rəfilinin Azərbaycan dilinin bütün incəliklərinə bələd olması da diqqətdən yayınmır. Özü də o, dünya ədəbiyyatının ən şedevr əsərlərini dilimizə çevirmişdir. Baxın: Viktor Hüqonun “Gülən adam”, “Paris Notrdam kilsəsi”, “Səfillər” (I, II, III, V və VI hissələr), Balzakın “Qorio ata”, “Qobsek”, “Novellalar”, Tolstoyun “Dirilmə” (I və II hissələr), Puşkinin “Bağçasaray fontanı”, “Tunc atlı” əsərlərinin tərcümələri indi də bədii tərcümə tariximizin Qızıl Fonduna daxildir. 1939-cu ildə rusca nəşr olunan “Azərbaycan poeziyası antologiyası”nın hazırlanmasında Rəfili də yaxından iştirak etmişdir. 
Mikayıl Rəfili indiki Goranboy rayonunun Borsunlu kəndində, varlı bir kəndli ailəsində dünyaya göz açmışdı (1905). Gəncədə klassik gimnaziyada təhsil almışdı. Bakıya köçəndən sonra ADU-nun Şərq dilləri fakültəsinin müdavimi olmuşdu. Bir müddət “Maarif və mədəniyyət” jurnalında işləyəndən sonra Moskvaya getmiş, orada - MDU-da təhsil almışdı. Uzun müddət ADU-da və APİ-də Azərbaycan ədəbiyyatı kursundan mühazirələr oxumuş, professor rütbəsinə yüksəlmişdi. Bu qədər məşhur olmağına baxmayaraq, ara-sıra haqsız tənqidlərə də məruz qalan Rəfili hətta “Kirpi” jurnalında bir karikatura “qəhrəmanı” da olmuşdu.
Nə etmək? Bizim bütün böyük sənətkarlarımız həmişə belə mənəvi təqiblərə məruz qalmamışlarmı?
Varlı kəndli elə bəy deməkdir və Rəfilini yaxından tanıyanlar deyirlər ki, o, həddindən artıq kübar idi. 
Bəy kimi doğuldu, bəy kimi yaşadı, bəy kimi də öldü.

Vaqif YUSİFLİ

filologiya elmləri doktoru

"Azərbaycan" qəzeti

BUNU DA OXU

Bakı-Şamaxı yolunda ağır qəza - 5 nəfər həyatını itirib - VİDEO
Kürdəmirdə yol qəzası baş verib - ÖZƏL - FOTOLAR
Çimərlik mövsümünə az qaldı - VİDEO
ATV-nin əməkdaşlarının koronavirus testi neqativ çıxdı - Yenilənib - VİDEO
Ələt azad iqtisadi zonası yaradıldı
Xəbər lenti

Ermənistanda koronavirus üçün test tapılmır - Virusa yoluxanları sayı 8 minə çatır
19:57 27.05.2020

İranda ziyarətgahlar açıldı - Daha 56 nəfər koronavirusun qurbanı oldu
19:32 27.05.2020

Gürcüstanda qadağalar aradan qaldırılır - Tiblisidə metro mayın 29-da açılacaq
19:16 27.05.2020

900 “Taliban” üzvü sərbəst buraxıldı - Azad edilən “Taliban” məhbuslarının sayı 2000-ə çatıb
19:12 27.05.2020

Türkiyədə komendant saatı başa çatıb - 47 mindən artıq insan cəzalandırılıb
18:59 27.05.2020

Co Bayden Trampı ittiham etdi - “O, tamamilə axmaqdır”
18:45 27.05.2020

Britaniya tarixində ilk - Hicablı müsəlman qadın hakim seçildi
18:23 27.05.2020

ABŞ qoşunlarını Əfqanıstandan çıxaxrır - Əsgərlərin evlərinə qaytarılması ilə bağlı danışıqlar gedir
18:03 27.05.2020

Ucarda gürzə ilanı öldürülüb - Uzunluğu təxminən 2 metr olub
17:41 27.05.2020

Şagirdlərin illik qiymətləndirilməsi - Hansı şagirdlər sinifdə qalacaq?
17:27 27.05.2020

Əhaliyə tibbi maska paylandı - Vətəndaşlar maskadan istifadə etmir
17:15 27.05.2020

Mingəçevirdə ağac məktəbin stadionuna aşıb - Sakinlər narahatdı
16:57 27.05.2020

Respublika Günü münasibətilə Moldova prezidenti İqor Dodon prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib
16:41 27.05.2020

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Respublika Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb
16:27 27.05.2020

1 tona yaxın çətənə kolu məhv edildi - Şəki sakinində narkotik vasitə aşkarlandı
16:18 27.05.2020

Salyanda kanaldan qadın meyiti tapıldı - Meyitin üzərində xəsarətlər aşkarlanıb
16:03 27.05.2020

Cərimələrin tutulmasına başlandı - Cərimələr necə ödəniləcək?
15:41 27.05.2020

Atəşkəs 25 dəfə pozuldu - Mövqelərimiz atəşə tutuldu
15:28 27.05.2020

Zaqatalada mal tövləsi yandı - 70-dən çox ot bağlaması yanıb
15:12 27.05.2020

Bakıda 11 yaşlı uşaq atası tərəfindən bıçaqlanıb - Polis faktla bağlı araşdırmaya başlayıb
14:42 27.05.2020

Tovuzda 20 yaşlı piyada vuruldu - Yaralının vəziyyəti kafidir
14:23 27.05.2020

Pulsuz tibbi maska paylanıldı - VİDEO
12:27 27.05.2020

Çimərliklərə yeni tələblər qoyuldu - Yenilənib - VİDEO
11:58 27.05.2020

Bakı-Şamaxı yolunda ağır qəza - 5 nəfər həyatını itirib - VİDEO
11:26 27.05.2020

Smart qaz sayğacları dəyişdirilir - Yenilənib - VİDEO
11:01 27.05.2020

Şamaxının icra başçısı rayondakı vəziyyət barəsində danışdı - VİDEO
10:35 27.05.2020

Kürdəmirdə yol qəzası baş verib - ÖZƏL - FOTOLAR
10:10 27.05.2020

Abonent tərəfindən “Azərişığ”ın əməkdaşı güllələndi - Enerji borcunu istəməyə getmişdir
22:35 26.05.2020

Daha 132 nəfər koronavirusa yoluxdu - 78 nəfər sağaldı, bir nəfər vəfat etdi
22:14 26.05.2020

Astarada qadın qonaq getdiyi evdən oğurluq etdi - 10000 manat pul və qızıl-zinət əşyaları oğurlandı
21:45 26.05.2020

Sabiq nazir koronavirusdan öldü - İyunun 1-dən daxili turizmdə məhdudiyyətlər yumşaldılır
21:39 26.05.2020

Astarada narkotacirlər saxlanılıb - Narkotik vasitəni Bakıda satmaq istəyirmiş
21:25 26.05.2020

Gürcüstan xin rəhbəri təşəkkür edib - “Köməklik göstərilməsəydi koronavirusun öhdəsindən gəlmək çətin olardı”
21:04 26.05.2020

ÜST rəsmi açıqlama verib - Malyariya əleyhinə dərman koronavirusa təsir etmir
20:47 26.05.2020

Türkiyədə gizli yas mərasiminə qatılanlar koronavirusa yoluxub - 163 nəfərdə virus aşkarlanıb
20:25 26.05.2020

Gəncədə 61 yaşlı kişinin meyiti evində aşkarlandı - Meyitə kəsici – deşici alətlə xəsarət yetirilib
20:05 26.05.2020

Yayda avtomobillər niyə yanır? - Ustalar səbələri açıqlayır
19:41 26.05.2020

Pulsuz tibbi maska paylanıldı - İctimai nəqliyyatda maskadan istifadə vacibdir
19:08 26.05.2020

Zaqatalada çobanı ilan sancdı - Gürzə gödəkçənin qolunda gizlənibmiş
18:34 26.05.2020

Bərdədə 70 kq yararsız ət aşkarlanıb - Ətdən nümunələr götürülüb
18:12 26.05.2020

Gəncədə avtomobil quyuya aşdı - 1 nəfər öldü, 1 nəfər xəsarət aldı
16:49 26.05.2020

Avtomobil ağaca çırpıldı - Sürücü xəsarət aldı
16:35 26.05.2020

Zidan, Qvardiola, Ançelotti - Çempionlar liqasının ən yaxşı məşqçiləri məlum oldu
15:58 26.05.2020

18 avroluq maskalar - "Barselona"dan azarkeşlərə xüsusi təklif
15:39 26.05.2020

20 min avroluq turnir başlayır - Yarışda milli komandanın üzvləri də iştirak edəcək
15:29 26.05.2020

Atəşkəs pozulub - Mövqelərimiz sutka ərzində 26 dəfə atəşə məruz qalıb
15:13 26.05.2020

Ermənistanda vəziyyət kritikdir - Boş yerlər tükənmək üzrədir
14:58 26.05.2020

Baş nazirin görmə qabiliyyəti pisləşib - Boris conson koronavirusun səhhətinə vurduğu zərərdən danışıb
14:38 26.05.2020

ABŞ-da yeni təhlükəli virus yayılır - Sakinlər həyəcan təbili çalır
14:16 26.05.2020

Dünyada koronavirusla bağlı son statistika - Virus qurbanlarının sayı 348 minə çatır
13:45 26.05.2020

Rusiyada hərbi helikopter qəzaya uğradı - Ölənlər var
13:23 26.05.2020

190 manat birdəfəlik ödəmə nə vaxtadək olacaq? - VİDEO
11:25 26.05.2020

Çimərlik mövsümünə az qaldı - VİDEO
10:59 26.05.2020

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıya səfər edib - Yenilənib - VİDEO
10:28 26.05.2020

ATV-nin əməkdaşlarının koronavirus testi neqativ çıxdı - Yenilənib - VİDEO
10:01 26.05.2020

Gəncədə avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanıldı - 15 günlük həbs olundu
22:36 25.05.2020

Rusiya vətəndaşı saxlanıldı - Evindən nartotik vasitə və odlu silah götürüldü
22:16 25.05.2020

11 kiloqramdan çox narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı - Faktla bağlı araşdırma davam edir
21:58 25.05.2020

Yeni Zelnadiyada baş nazir canlı efirdə olarkən zəlzələ baş verdi - 5,8 bal gücündə zəlzələ 30 saniyə davam edib
21:39 25.05.2020

Oksford alimlərindən COVİD-19 pevəndi ilə bağlı açıqlama - Sınaqların uğurlu olacağı ehtimalı 50 faizdir
21:28 25.05.2020

Ermənistanda koronavirus sürətlə yayılır - Bir gündə 452 nəfərdə virus aşkarlanıb
21:16 25.05.2020

Böyük Britaniya karantin qaydalarını pozduğu üçün istefası tələb olunur - Hakim partiyadan da ona qarşı çıxanlar var
20:49 25.05.2020

İki qardaş saxlanıldı - 17 kiloqramdan çox narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı
20:39 25.05.2020

İmişlidə növbəti dəfə dezinfeksiya işləri aprıldı - Sakinlərə pulsuz maska paylandı
20:13 25.05.2020

149 nəfər yeni koronovirusa yoluxdu - 134 nəfər sağaldı, 2 nəfər vəfat etdi
19:49 25.05.2020

Prezident Ilham Əliyev Gürcüstanın Prezidenti Salome Zurabişvilini Gürcüstanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
19:37 25.05.2020

İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella Respublika Günü münasibətilə dövlət başçısına məktub göndərib
19:26 25.05.2020

Türkmənistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib
19:03 25.05.2020

Şamaxıda icra hakimiyyətində 1 nəfərdə virus aşkarlandı - İcra başçısı və əməkdaşlar karantindədirlər
18:39 25.05.2020

"Azəriqaz" sosial aksiya keçirdi - Evlərə pulsuz qaz xətti çəkildi
18:27 25.05.2020

Şəkidə əməliyyat tədbiri keçirilib - 1 ton çətənə məhv edilib
18:12 25.05.2020

Ağdaşda qanunsuz narkotik bitki əkən şəxs saxlanıldı - Faktla bağlı araşdırma başladılıb
17:58 25.05.2020

Karantin qaydalarını pozan restoran aşkar edilib - 32 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib
17:36 25.05.2020

Təlimlər başa çatdı - Şəxsi heyət təcrübə və vərdişlər əldə edib
17:12 25.05.2020

Pandemiya dövründə ilk titul - Belarus kubokunun yeni sahibi məlum oldu
16:52 25.05.2020

Zidan özünütəcrid qaydalarını pozdu - "Real"ın baş məşqçisi cərimələnəcək
16:38 25.05.2020

Daha bir yüksək vəzifəli şəxs koronavirusa yoluxdu - Tuva respublikasının rəhbəri COVİD-19-a tutulub
16:15 25.05.2020

Trampın tvitlərini yazan şəxs məlum olub - “Bir centlmenim var”
15:48 25.05.2020

Virusa yoluxanların sayı 5 milyon 502 mini ötüb - Ölənlərin sayı isə 346 mini ötüb
15:27 25.05.2020

Atəşkəs yenə pozuldu - Mövqelərimiz atəşə məruz qalıb
15:12 25.05.2020

Bütün xəbərlər