Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Zavallı Liza - Ədəbiyyatın əbədi mövzuları

Zavallı Liza - Ədəbiyyatın əbədi mövzuları
17647 dəfə oxunub

Məhəbbət, nifrət, ayrılıq, ölüm, mübarizə, yalan, xeyir, şər və.s. Bütün bunlar müxtəlif dövrlərdə ədiblərin müraciət etdikləri mövzulardandır. Əslində eyni mövzuların zaman-zaman işlənməsində qəbahət yoxdur. Hər dövr öz baxış bucağını sərgiləyir. Vaxt isə qüdrətli hakimdir.

Məsələn, əsrlər boyu eyni xətt üzrə işlənmiş məhəbbət mövzusu günlərin birində  daha fərqli libas geyinərək kökündən dəyişə bilər. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında vaxtilə qəlbləri riqqətə gətirən Məcnun, müasir dövrdə milyon qat fəlsəfə libasına bürünsə belə qəbul edilməyə də bilər. Mövzunun bir ucunun fəlsəfə və sufizmə getməsinə baxmayaraq, çağdaş dövrün insanına Məcnunun hərəkətləri gülməli və cəsarətsiz görünə bilər. Hər halda bütün bunlar zamanın ixtiyarında olan problemlərdir. Zaman isə (Xron, Kron- yunan mifologiyasında zaman allahı idi və övladlarının taxta keçməməsi üçün onları udardı) hamımızı udur, qalib gəlir.

Bu təkcə bədii ədəbiyyatda deyil. Eyni tendensiyanı, ardıcıllığı rəsmdə, incəsənətdə də sezmək mümkündür. Əbədi mövzular rəngkarların da fırçasından yan qaçmır. Az qala ilahiləşdirilmiş və tapmaca kimi açması məlum olmayan “Mona Liza”nın təbəssümü də müasir rəssamın fırçasından daha modern, fərqli çıxır. Əlbəttə ilk, ilk olaraq qalır. Sadəcə münasibət və hisslər fərqliləşir.

Yaradıcı təkrarları Vinsent Van Qoqda da sezə bilərik. Onun dəfələrlə təkrarladığı günəbaxan motivlərindən nə qədər həzz almasından bixəbərik. Bəlkə də bütün fikrini eyni əşyaya yönləndirən rəssam, hər ləçəyin, hər yarpağın dayanışında belə onu riqqətə gətirəcək nələrisə tapırdı.Onun ustalığı da elə bunda idi.Hər halda, əsərlərin məşhurluğu onun qiymətindən və dəyərindən xəbər verir.

Ədəbi mövzular yazının məlum olmadığı vaxtlarda şifahi, yazının mövcudiyyatı dövründə isə kağızlarda əbədilik tapırdı. Hər dövr öz bədii estetikasını mövzulara hopdurmuş, məhəbbət, nifrət, yalan, doğru, şər və.s bütün dövrlər üçün öz aktuallığını saxlamaqda davam edirdi.

Vaxtilə Aidin səltənətinə yol açan Odissey, sonralar Şekspirin “Olum, ya ölüm” ifadəsində öz bədii həllini tapmağa çalışırdı. Nədənsə ölülərin getməsi üçün yaradılmış yeraltı Aid sığınacağına Odisseyin var olaraq daxil olub, var olaraq işıqlı dünyaya çıxışı Məlikməmmədin qaranlıq dünyadan sıçramasına bənzəyirdi. Müəllifi bəlli olmayan nağılın yaradıcısının nə düşündüyü, elə “Odissey”i yaradan Homerin nə düşündüyü qədər müəmmalıdır. İnsanın yoxluğa daxil olub, heçdən var olmağı başlanğıc mifdə - “Adəm və Həvva”da daeyniquruluşlu görünür. Heç nədən yaranan Adəm vara, varlığa çevrilir.

Görəsən Odisseyi yeraltı dünyaya aparan Homer nəyə eyham vurmaq istəyirdi? Bəlkə qocalıq qapısını döydüyündən ölümü hər dəfə özündən uzaqlaşdırmağa cəhd edirdi? Hər halda, var olmağı yaşadığımız üçün yoxluğun nədən ibarət olmasını anlaya bilmirik. Çox güman elə Homer özü də bunun axtarışında idi.

Yoxluğu itki kimi dərk edirik. Kobud bir müqaisədə fikirlərimin izahına çalışmaq istəyirəm. İtki hələ yox olmaq demək deyil. Bir əşyanın qəflətən itməsi onun tamamilə yer üzündən silinməsi anlamına gəlməyir. Bəlkə, sadəcə haradasa, bizə məlum olmayan bir yerdə unutmuşuq. Zaman keçdikdən sonra ona rast gəlincə sevinmişikdə. Demə uzun zamandır axtarışında olduğumuz əşya yaşamında davam edirdi.

Çox güman Homer də bu suallar ilə özünü yormuşdu. İbtidai fikir öyrəşdikləri, daima yanlarında gördükləri insanların birdən-birə hara qeyb olmasını açıqlaya bilmirdi. Əslində çağdaş insan da Yaradan ilə monoloqunda bunu açıqlamağa çalışır. Yazarlar öz əsərlərində eyni sualların bədii həllini, cavabını axtarır.

Yoxluğun axtarışı Kitabi Dədə Qorqudda da peyda olur. Duxa qoca oğlu Dəli Domrul əslində göndərilmiş elçi vasitəsilə Aid səltənətinə yol almalıydı. Qorxu bilməz, yol kəsən Domrul nədən Əzrayılın əlində aciz qalsın ki? Niyə ondan möhlət istəsin? Niyə Əzrayıl buna razılaşısın? Niyə canının əvəzində can istəsin? Əgər onun məqsədi sırf Domrulun canını almaq idisə, nədən alış-veriş dünyasında insanın qavradığı meyarlara ram olur?

Nə Domrulun anası, nə də atası qeyb dünyasına getmək istəmir. Yalnız sadiq həyat yoldaşı ölümə getməyə razı olur. Birgə sevib-yaşamağa alışan iki şəxs ədəbiyyatın digər – ayrılıq mövzusu qarşısındadırlar. Bunu sınaq müddəti də adlandıra bilərik. Əslində müəllif onları ayırmaq istəmir. Ayırmır da. O səbəbdən də ölüm satın alınır. Bu dünya qanunları digər dünyanın qanunlarına qalib gəlir.

Müəllif bununla nəyə eyham vurmaq istəyir? Yoxsa məqsədi oxucusunda inamı formalaşdırmaq idi? Niyə o dünyanın bir giriş qapısının olmasını təkrarlayan bəşəriyyət, bir ədib qələmi ilə Domrulu xilas edir? Əbədi sualdır...

Odisseyi illərlə gözləməkdə davam edən Penelopa da eyni aqibəti yaşayır. Demək qadın və kişi dözümlülüyü, iradəsi üzərinə vurğunu qoymaqdan ötrü ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Ayrılıq kimi atributlar insan iradəsini yoxlamaqdan ötrü bədii əsərə ayaq açır.İlkin Həvva və Adəm mifindən başlayaraq bu ardıcıllıq davam edir. Ədiblər isə Şekspir dövründən indiyə qədər “Olum ya ölüm” arasında gözəgörünməz körpünün axtarışınıdavam etdirir.

Ədəbiyyatın növbəti əbədi mövzusu.

Ədəbiyyatın qadın, kişi qolu və ailənin digər ailəni qəbul etməməsi qolu da əbədi mövzulardandır. “Arşın mal alan”da cəmiyyət psixologiyasını öndə qoyan müəllif, vəziyyəti Dədə Qorqud dastanında olduğu kimi cəmiyyətin xeyirinə dəyişir. Məsələ, həm sən deyən oldu, həm də mən deyən, istiqamətinə yol alır.

Eradan öncə yaşamış Publi Terensi də beş pərdəli “Androslu qız” komediyasındabu mövzunu işləyib. Gənc zadəgan yetim bir qıza aşıq olur. Varlı ata onların evlənməsinə razı olmur. Hadisələr intriqa yolu ilə dolaşıb mürəkkəbə doğru davam edir. Sonda yetim qızın varlı bir zadəganın qızı olması məlum olur. Mövzunun sonu atanın və oğulun qələbəsi ilə yekunlaşır.

Məncə belə yekuna görə Publinin kitabı zadəgan ailələrində sevimli kitaba çevrilə bilir.  Yazıçı cəmiyyətin tələblərini, normalarını pozmamaqdan ötrü əsərində kasıb qızın zadəgan atasını yaradır. Əlinə kitab alıb oxuyan zadəgan atarahatlıq tapır. “Yox” bildiyinin arxasında var-dövləti görüncə sevinir. Cəmiyyət qanunları qalib gəlir.

Eyni mövzunun fərqli boyalarla əksini Rabindranat Taqorun “Alver” hekayəsində də görürük. Hə, burada vəziyyət düşündüyümüzdən daha acınacaqlıdır.

Beş oğul atası Ramşundar Mitronun bir qız övladı da dünyaya gəlir. Sevincək ata qızını Nirupoma (əvəzolunmaz) adlandırır. Vaxt gəlir qızı ərgən qız olur, artıq evlənmək zamanıdır. Hindistan qaydalarına görə seçim qız evinin öhdəliyindədir. Qız atası övladını arxayın görməkdən ötrü əsli-nəcabəti olan, zəngin bir ailə ilə qohum olmaq arzusundadır. Nəhayətdə Raybahadurun aman-zaman oğlunun münasib adaxlı olması qənaətinə gəlir. Bundan yaxşı  seçim ola bilməzdi. Oğlan evi, təyin olunmuş məbləğin gətiriləcəyi təqdirdə qızının alınmasına razılıq verir. Ata toy gününə qədər pulun 6-7 minini verir. Qalan hissəsini isə toydan sonra verəcayinə söz verir.

Əsərin ən faciəvi anı qız atasının çıxılmaz durumda olmasıdır. O yoxsuldur, pulun haradan əldə olunmasının yollarını axtarır. Gah intihar haqqinda düşünür, gah da evini satmaq qərarına gəlir. Gücündən qat-qat ağır olan məsuliyyətin altına girməsi ona baha başa gəlir. Oğlan evində isə qızı iztirab çəkir. Ona çörək, su belə vermirlər. Qulluqçu kimi yanaşırlar.

Əsərin sonunda qız xəstəlik taparaq həlak olur. Zəngin ailə isə yoxsul şəraitdə saxladığı gəlinlərini adlarına layiq şəkildə dəfn edirlər. Ən bahalı ağaclar ilə gəlini yandırırlar. Ən zəngin nemətlər yas mərasimində süfrəyə düzülür. Dəfnin əks-sədası bütün Hindistana yayılır. Hamı yoxsul qızın ölümünə qibtə edir. Şan-şöhrətlə məclisinin verilməsindən danışır.

Taqor bir balaca küləyin əksi istiqamətinə hərəkət etməyi düşünürdü. Əsərlərdə öz köklü mövqeyini qazanmış yoxsul-varlı münasibətləri onun qələmində sosial vəziyyətin xeyirinə işləmir. Bəlkə də o, bunu etməklə cəmiyyətini haradasa silkələməyə çalışır. Hər halda eyni silsilənin çağdaş dövrümüzə qədər Hindistanda davam etməsini görüncə ədibin əsərinin heç vaxt sosial durumu düzəltmək gücündə olmadığı qənaətinə gəlmiş oluruq.

Qızın dəfnindən bir neçə gün sonra oğlan üçün zəngin ailənin qızı gəlin olaraq gəlir. Cəmiyyətin əbədi qanunu bərqərar olur.

Budur, “Zavallı Liza”göz yaşı içindədir. Onu xoşbəxt etməyə söz verən Erast sözünə sadiq qalmır. Gül satan qız xoşbəxtlik xülyaları qurarkən Erast onların münasibətlərinin ehtiras çərçivəsinə gəlməməkdən ötrü Yaradana dua edir. Əslində o, sevginin adiləşməsindən qorxurdu. Şeytanın aralarına girməməsi üçün bütün hisslərinin platonik köklənməsini yaradandan diləyirdi. Bəlkə müəllif bu yolla obrazlarını daha ülvi, daha pak düzəngaha çıxarmağı arzulayırdı?

Nikolay Mixayloviç Karamzin “Zavallı Liza”sını yırtıcı qollarına atmaq istəmirdi. Eynilə ondan qat-qat öncə yaşamş Nizami Gəncəvi kimi. Zaman daimi hisslərin üzərindən xətt çəkə bilmir. İnsan bütün zamanlarda şəhvət və əsl sevginin nə olduğunun fərqinə varır. Müəllif məhəbbəti yerin altına çəkmək istəmir onu daha ülvi, ilahi uçuşa dəvət edir.

Nizami sona qədər bu missiyanın öhdəsindən gələ bilir. Məcnunu səhralara salsa belə Leyliyə yaxınlaşmasına icazə vermir. Onun obrazını ilahiləşdirməyə nail ola bilir. Leyli Qeysin ağuşundan vaxtında xilas olur.

Bəs Liza?

Bəli, zamanla çoxalan görüşmələr, söhbətlər toxunmaq, əl vurmaq hissini hər iki gəncin ürəyində alovlandırır. Liza taxunulmazlığını pozduqdan sonra Erastın həyatına ard-arda gələn qadınlardan birinə çevrilir. Öz müqəddəsliyini kəndin tək ağacı altında qurban verir.

Və yenədə zadəgan həyatı. Müharibə adı ilə aradan çıxan Erastın xəyalı bir müddət Lizanı yaşada bilir. Gül satan qız yenə də Moskvadadır. Gözləri sevdiyi insanı axtarır. Geniş küçələrin birində Lizanın qarşısına dəbdəbəli bir kareta çıxır. Liza karetanın içinə baxaraq, sevdiyi kişini görür. Erast karetadan düşüb böyük evin pillələri ilə qalxmaq istəyəndə, birdən-birə özünü Lizanın qolları arasında görür. Qorxudan rəngi qaçan Erast, Lizanın nidalarına bir kəlmə də olsun cavab vermir. Onu otağa çəkərək vəziyyətin dəyişdiyini, zəngin qadınla evlənməyə razılıq verdiyini bildirir. “Sənin yaxşılığını arzu edirəm. Budur, yüz manat, bu pulları götür və icazə ver səni sonuncu dəfə öpüm” deyir.

Məhəbbət nifrətə çevrilir. Zamandır onu sevən qadın bir günün içində ilahiləşdirdiyi obraza nifrət edir. Ədəbiyyatın növbəti mövzusu işə keçir. Yazıçı bu məqama diqqət çəkmək üçün hadisələri bir az da genişləndirmək fikrinə düşür. Liza küçəyə çıxır, onun bu halını heç bir qələmlə təsvir etmək mümkün deyil. “O, məni qovdu? Məni daha sevmir? Mən məhv oldum!”. Liza özündən gedib yerə yıxılır.Bir xeyirxah qadın ona kömək edir. “Mənə yaşamaq olmaz – deyə Liza fikirləşirdi, - olmaz!...Ah, kaş bu göylər uçub mənim üstümə töküləydi”. Liza bu fikirlərlə şəhərdən uzaqlaşır. Bir də özünü qocaman palıd ağacının altında görür. Yol ilə gedən qonşu qızcığazı görüb, cibindəki pulları ona verir. “Anyuta, bu pulları anama verərsən”. Ürəyindəki sözləri də anasına çatdırmağı xahiş edir. Sonra suya tullanaraq intihar edir. Ruhu da, cismi də gözəl olan insan öz həyatını belə tamamlayır. Bəlkə müəllif onu suyun qoynuna ataraq paklamaq istəyirdi? Hər halda Liza ölür. Onu, bəkarətini itirdiyi qocaman palıd ağacının altında dəfn edirlər.

Həm Taqor, həm də Karamzin obrazı öldürməklə bəlkə də qisas alırdılar. Bəs toxunulmaz Leylinin öldürülməsində kim günahkar idi?

Bəli, Nirupoma zəngin həyatın, varlı yaşam ehtirasının qurbanı olduğu üçün öldürülmüşdüsə, Liza da şəhvətin qurbanı olduğundan müəllif tərəfindən öldürülür. Hər iki müəllif qadını belə cəzalandırır. Elə Nizami Gəncəvidə çırkab həyatdan qaçmaq üçün ölümü yeganə çıxış yolu kimi görür. Leylini çirkab dünyadan xilas edir.

Taqorun kişi obrazı təəssüf hissi keçirsə də başqa qadınla evlənməklə yaşamını davam etdirir. Karamzinin Erastı ömrünün sonuna kimi rahatlıq tapa bilmir, özünü qatil hesab edirdi. Nizami isə məsələyə daha humanist, insani, Şərq insanı və sadiqliyi ilə fəlsəfi yanaşır. Məcnunu uzaqda deyil, Leylinin qəbri üstündə canını alır.

Taqor realizmi masa üzərinə qoyur, Karamzin vicdanı, Nizami isə əbədiyyatı məsələ olaraq oxucunun ixtiyarına verir.

Aidin səltənətindən sağ çıxan Odissey nəhayət ki, Penelopaya qovuşur. Ara-sıra pərilərin cazibəsinə düşsə belə ailəni, gəldiyi yeri unutmur. Homer Penelopanın da sadiqliyinə öz möhürünü vurur. Sadiqlik olan yerdə məhəbbət qaraya bulaşmır. Var-dövlət, taxt-tac belə önəmini itirir. Hər halda burada növbəti sual müydana çıxır. Odissey Penelopaya görəmi geri dönməyə tələsirdi, yoxsa yenidən taxt-tacına sahiblənmək istəyi onu geri səsləyirdi? Hər halda bu, Karamzinin ortaya qoyduğu vicdan məsələsi çərçivəsində dövr etməkdədir.

Ədəbiyyatın əbədi mövzuları yer kürəsinin ətrafında dövrə vuraraq dövrümüzə qədər ayaq açır. Bəşəriyyət zamanla işlənmiş suallara yenə də cavab axtarmağı düşünür. Əbədi mövzular sandığı üzərində əyləşən ədiblərin heç birinin sandığı açmaq fikirlərinə belə gəlmir. Bəlkə də belə daha doğrudur. Çünki olumun və ölümün nə olmasını bilmək artıq sualın cavabıdır və məsələnin nöqtəsidir. Vergül, davam, tamamalaya bilmək eşqi isə bütün hisslərdən uca və əsrarəngizdir. Cavabsız suallar daima öz cazibəsini qoruyub saxlaya bilir. Yaradan belə əbədi sualların bəkarətini əldən verməməkdə israrlıdır. 

Günel EYVAZLI

BUNU DA OXU

Şirvanda qadını döyən jurnalist tutuldu - VİDEO
DİM-dən abituriyenlərə müraciət - Bəzi ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanı keçirilməyəcək - VİDEO
Bakı-Şamaxı yolunda ağır qəza - 5 nəfər həyatını itirib - VİDEO
Kürdəmirdə yol qəzası baş verib - ÖZƏL - FOTOLAR
Çimərlik mövsümünə az qaldı - VİDEO
Xəbər lenti

Putindən “Qələbə Günü” ilə bağlı sərəncam - Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi iyunun 24-də qeyd olunacaq
20:35 30.05.2020

Balakəndə əməliyyat keçirilib - Hovuzda narkotik yetişdirən şəxs saxlandı
20:12 30.05.2020

Daha 257 nəfər koronavirusa yoluxdu - 202 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib
19:46 30.05.2020

Şirvanda ağır yol qəzası - 22 yaşlı gənc dünyasını dəyişdi
19:28 30.05.2020

4 avtomobil qaçıran şəxs tutuldu - Onun digər oğurluqları da üzə çıxıb
19:15 30.05.2020

Maştağada əməliyyat keçirilib - İstixanada narkotik becərən şəxs tutuldu
18:57 30.05.2020

Sosial şəbəkələrlə bağlı mühüm qərar - “Donald Trampın atdığı addım çox önəmlidir”
18:43 30.05.2020

Mərhələli həll yeganə variantdır
18:26 30.05.2020

ABŞ ÜST ilə bütün əlaqələrini dayandırıb
18:22 30.05.2020

Qorunan əmanətlərin qaytarılmasına başlanılır - Əmanətçilər hansı banka yaxınlaşmalıdır?
18:14 30.05.2020

ABŞ-da polis zorakılığı kütləvi iğtişaşlara səbəb oldu - Minnepolis şəhərində komendant saatı tətbiq edildi
17:46 30.05.2020

1 iyunla bağlı fləşmob keçirmək istəyiblər - Karantin rejimi qaydalarını pozmağa cəhd edənlər cəzalandırılıb
17:43 30.05.2020

Müdafiə nazirindən düşmənə mesaj - “Bu dəfə görüləcək tədbirlər tam fərqli olacaq”
17:26 30.05.2020

Dezinfeksiya işləri davam etdirilir - Lökbətan və sahil qəsəbələrində küçələr dezinfeksiya olunub
16:43 30.05.2020

Bərdədə “Azərtoxum” MMC-nin direktoru bıçaqlanıb - Mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələnib
16:21 30.05.2020

Cərimələrin məbləği məlum olub - Maskadan istifadə tələblərini pozanlarla bağlı
16:13 30.05.2020

İcma rəhbərindən kəskin etiraz - “Bu addım Kanadanın xarici siyasət maraqlarına kölgə salır”
15:36 30.05.2020

Türkiyədə növbəti faciənin qarşısı alındı - 60-dək miqrant xilas edildi
15:27 30.05.2020

Tarixi missiya bu gün reallaşdırılacaq - “Space-X” kosmosa raket göndərəcək
14:59 30.05.2020

İran prezidenti Həsən Ruhani koronavirusla mübarizə komitəsinin iclasında çışıx edib
14:37 30.05.2020

300-dən çox küçə dezinfeksiya olunub - Bakıda dezinfeksiya işləri davam etdirilir
14:23 30.05.2020

Rusiya prezidentinin mətbuat katibi koronavirusdan sağaldıqdan sonra ilk dəfə ictimaiyyətə görünüb
13:56 30.05.2020

Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan koronavirus pandemiyasının sonuna qədər tibb mərkəzində qalacaq
13:15 30.05.2020

Goranboyda qadını ilan sancıb
12:45 30.05.2020

Ucarda yaşayış evində yanğın baş verib - Dördotaqlı ev tamamilə yanıb
12:13 30.05.2020

Zaqatalada qonşusunun evinə oğurluğa girdi - Oğurladığı qızılları satıb əyləncəyə xərclədi
21:52 29.05.2020

Tovuzda əkin sahəsində avtomobil yandı - Mühərrik qəfildən alışdı
21:12 29.05.2020

İş yerini dəyişmək istəyən müəllimlərin nəzərinə - İyunun 1-dən sənəd qəbuluna başlanılır
20:32 29.05.2020

Ağdaşda 1 tondan çox çətənə kolu aşkarlanıb - Narkotik becərən qohumlar tutuldu
20:12 29.05.2020

İt döyüşdürənlər saxlanıldı - Onlardan birinin üzərindən narkotik maddə aşkarlandı
19:54 29.05.2020

Açıq tipli tapşırıqların say azaldıldı - Dövlət imtahan mərkəzindən abituriyentlər üçün vacib açıqlama
19:36 29.05.2020

Koronavirusla bağlı ictimai nəzarət sistemi yaradılıb - “Qaydalar ham üçün eynidir” sistemində nələr nəzərdə tutulur ?
19:12 29.05.2020

Sərhədlər iyunun 15-dək bağlı qalacaq - Nazirlər kabinetinin qərarı
18:58 29.05.2020

Tibbi maskadan istifadəyə dair tələblər müəyyənləşdi - Tələblərə əməl etməyənlər cərimələnəcək
18:42 29.05.2020

İsmayıllıda mənzildən oğurluq edilib - Oğurlanan əşya və məhsullar sahibinə qaytarılıb
18:23 29.05.2020

Ermənistan şirkətində kütləvi yoluxma - 80-dən çox işçi koronavirus daşıyıcısıdır
17:58 29.05.2020

Dünyanın ən yaşlı kişisi vəfat etdi - O, 112 yaşında dünyasını dəyişib
17:38 29.05.2020

Nigeriyada kütləvi qətl - Yüzə qədər silahlı şəxs 60 dinc sakini qətlə yetirdi
17:15 29.05.2020

İstanbulda partlayış - 2 nəfər həyatını itirdi
16:45 29.05.2020

Koronavirusun ağır fəsadları - ABŞ-ı müflisləşmə dalğası bürüdü
16:29 29.05.2020

Virusa yoluxanların sayı 5 milyon 940 mindən çoxdur - Ölənlərin sayı isə 363 mini ötüb
16:12 29.05.2020

Karantin rejiminin müddəti uzadıldı - Bəs hansı sahələrdə yumşalmalar olacaq?
15:48 29.05.2020

Ermənistan Gürcüstandan üzr istədi - Torosyan Tbilisini tədbirsizlikdə ittiham etmişdi
15:36 29.05.2020

İtaliyadan Azərbaycana yüksək dəyər - “Mercati di Traiano” abidəsi Azərbaycan bayrağına “büründü”
15:02 29.05.2020

Daha 230 nəfər koronavirusa yoluxub - 103 nəfər sağalıb 2 nəfər vəfat edib
14:48 29.05.2020

Qusarda Samur gömrük postunda sıxlıq yaranıb - 500-dən çox yük avtomobili qarşı tərəfə keçə bilmir
14:31 29.05.2020

Əfqanıstanda “Taliban” yenə hücüm etdi - Yeddi polis öldürüldü, üçü yaralandı
14:04 29.05.2020

Məşhur tikililər Azərbaycan bayrağına boyandı - Gürcüstan, Estoniya və BƏƏ də Azərbaycanı təbrik etdi
13:47 29.05.2020

Türkiyə bir sıra məhdudiyyətləri yumşaltdı - Bu gündən məscidlər dindarların üzünə açıqlacaq
13:21 29.05.2020

Tovuzda yanacaqdoldurma məntəqəsində dava - 2 nəfər xəsarət alıb
13:03 29.05.2020

Hacıqabulda qəza baş verib - 3 nəfər xəsarət alıb
12:42 29.05.2020

Ata oğluna niyə xəsarət yetirib? - Polis araşdırmanın nəticəsini açıqladı
12:23 29.05.2020

Məsafə qorunmur, maskadan istifadə olunmur - VİDEO
11:55 29.05.2020

Cümhuriyyətin 102-ci ildönümü qeyd olunur - VİDEO
11:27 29.05.2020

Şirvanda qadını döyən jurnalist tutuldu - VİDEO
11:01 29.05.2020

DİM-dən abituriyenlərə müraciət - Bəzi ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanı keçirilməyəcək - VİDEO
10:30 29.05.2020

Özünü XDMX-nın əməkdaşı kimi təqdim etdi - Yenilənib - VİDEO
10:09 29.05.2020

Masallıda qanunsuz silah gəzdirən şəxs tutulub - Üzərindən narkotik də aşkar edilib
18:42 28.05.2020

Onlayn mətbuat konfransı keçirildi - “Rusiya və Azərbaycan: strateji əməkdaşlığın üfüqləri”
18:21 28.05.2020

Göyçayda narkotik becərən şəxs ələ keçdi - 22 ədəd çətənə bit
17:58 28.05.2020

Xalq Cümhuriyyətinın varisi - Yaxud müasir Azərbaycanın sarsılmayan müstəqilliyi
17:46 28.05.2020

Türkiyədən Azərbaycana ehtiram nümunəsi - Məşhur körpülər Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılır
17:31 28.05.2020

Cəlilabadda ağır yol qəzası - 3 nəfər xəsarət alıb
16:23 28.05.2020

Ağdaşda əməliyyat keçirilib - 1 tondan çox çətənə kolu aşkarlanıb
16:06 28.05.2020

İt döyüşünü təşkil edənlər saxlanıldı - Daha 2 nəfərin axtarışları davam etdirilir
15:56 28.05.2020

Qubada avtomobil anidən alışdı - Vətəndaşların köməyinə polislər gəldi
15:31 28.05.2020

Paşinyandan növbəti saxtakarlıq - Babası haqda məlumatları saxtalaşdırmaq istədi, amma alınmadı
15:15 28.05.2020

Oksford universiteti afrikalıları seçdi - COVİD-19 peyvəndi onların üzərində sınaqdan keçiriləcək
14:56 28.05.2020

Moskvada özünütəcrid rejimi uzadıldı - Məhdudiyyətlər iyunun 14-dək qüvvədə qalacaq
14:16 28.05.2020

İran parlamentində yenilik - Spiker postuna Tehranın keçmiş meri seçildi
13:58 28.05.2020

Baş klinik hospitalin yeni korpusu açılıb - Müdafiə naziri açılışda iştirak edib
13:41 28.05.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 28 May - Respublika günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
13:23 28.05.2020

Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi - Respublika Günü
13:00 28.05.2020

Ermənistanda koronavirus üçün test tapılmır - Virusa yoluxanları sayı 8 minə çatır
19:57 27.05.2020

İranda ziyarətgahlar açıldı - Daha 56 nəfər koronavirusun qurbanı oldu
19:32 27.05.2020

Gürcüstanda qadağalar aradan qaldırılır - Tiblisidə metro mayın 29-da açılacaq
19:16 27.05.2020

900 “Taliban” üzvü sərbəst buraxıldı - Azad edilən “Taliban” məhbuslarının sayı 2000-ə çatıb
19:12 27.05.2020

Türkiyədə komendant saatı başa çatıb - 47 mindən artıq insan cəzalandırılıb
18:59 27.05.2020

Co Bayden Trampı ittiham etdi - “O, tamamilə axmaqdır”
18:45 27.05.2020

Britaniya tarixində ilk - Hicablı müsəlman qadın hakim seçildi
18:23 27.05.2020

Bütün xəbərlər