Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR
18916 dəfə oxunub
Bu ak­tyo­run, hə­lə ye­ni­yet­mə­lik vaxt­la­rım­dan dö­nə-dö­nə, se­və-se­və oxu­du­ğum "Ham­let"ə ver­di­yi ye­ni nə­fəs haq­qın­da hə­mi­şə dü­şün­mü­şəm. Bu ya­zı isə sa­də­cə, dü­şün­cə­lə­ri­mi bö­lüş­mək hə­və­sin­dən baş­qa bir şey de­yil.

Çün­ki əsa­sı­nı Şeks­pir ya­zıb, rəh­mət­lik İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki də de­yib: "...And then silient...", yə­ni "...son­ra­sa sü­kut...".

Məş­hur bir qərb re­jis­so­ru So­vet­lər Bir­li­yi­nə gə­lir və Ko­zint­se­vin çək­di­yi bu fil­mə ba­xır. De­yi­lə­nə gö­rə, ba­xış­dan son­ra öz və­tə­nin­də ye­ni fil­min çə­ki­li­şi üçün ha­zır­la­dı­ğı pa­vil­yo­nu, ya­zıl­mış sse­na­ri­ni, pay­lan­mış rol­la­rı, xərc­lən­miş pul­la­rı be­lə gö­zü­nün önü­nə al­ma­yıb, bir­cə kəl­mə söz de­yir: "Mən bu fil­mi çək­mək­dən im­ti­na edi­rəm".

Söh­bət rus re­jis­so­ru Qri­qo­riy Ko­zint­se­vin sse­na­ri­si əsa­sın­da, da­hi bəs­tə­kar Şes­to­ko­vi­çin mu­si­qi­si ilə süs­lən­miş Şeks­pir "Ham­let"inin 1964-cü il­də çə­kil­miş "Ham­let" fil­min­dən ge­dir. Və ötən bu 51 il ər­zin­də "Ham­let" haq­qın­da bü­tün dün­ya ki­no tən­qid­çi­lə­ri­nin ra­zı­laş­dıq­la­rı bir mə­qam hə­lə də öz ak­tu­al­lı­ğı­nı sax­la­yır: Ko­zint­se­vin "Ham­let"in­dən son­ra bu möv­zu­da fil­mi ne­cə çə­kir­sən­sə çək, Şeks­pi­rin fa­ciə­li qəh­rə­ma­nı­nın əsas si­ma­sı də­yiş­mə­yə­cək. Bu si­ma baş ro­lun ifa­çı­sı İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­yə məx­sus­dur.

Onun haq­qın­da da­nı­şan hər kəs ön­cə bu ak­tyo­run ye­ri­şi­ni, hə­rə­kət­lə­ri­ni, əda­la­rı­nı və söz­süz ki, bir də in­san qəl­bi­nin də­rin­lik­lə­ri­nə nü­fuz edən saf, dum­du­ru ba­xış­la­rı­nı ya­da sa­lır. İlk ba­xış­dan san­ki Smok­tu­novs­ki­nin ümu­mi gör­kə­min­də qey­ri-adi heç bir şey yox idi. Kü­çə­də gö­rər­din, heç ta­nı­maz­dın, diq­qət be­lə ver­məz­din. An­caq bəs­tə­boy, o qə­dər də ya­ra­şıq­lı ol­ma­yan, ye­ri­yən­də çi­yin­lə­ri­ni yan­la­ra ba­san bu ada­mı da­yan­dı­rıb həm­söh­bət ol­maq ye­tər­li idi ki, onun hip­no­tik gü­cə ma­lik ca­zi­bə­si­nin, hə­zin, ahəs­tə nit­qi­nin əsi­ri­nə dü­şə­sən.

Onun bü­tün rol­la­rı özü­nə­məx­sus idi. Qəh­rə­man­la­rı­nın ək­sə­riy­yə­ti ya alov­lu və­tən­pər­vər, ya da min­nət­siz-fi­lan­sız se­vən, se­vi­lən aşiq ob­ra­zı olur­du. An­caq Smok­tu­novs­ki­nin hər bir ob­ra­zı­na da bir­ba­şa ak­tyo­run özün­dən gə­lən sa­də­lövh­lük, tə­miz­lik ha­kim kə­si­lir­di. Onun ek­ran­lar­da can­lan­dır­dı­ğı qəh­rə­man­lar heç vaxt da­rıx­dı­rı­cı və bir­yö­ünm­lü ola bil­mir­di. Çün­ki Smok­tu­novs­ki­nin əs­gə­rin­də - ro­man­tik­lik, oğ­ru­sun­da - və­tən­pər­vər­lik, knya­zın­da - sa­də­lik var­dı. Və hə­min müx­tə­lif­lik, hə­min rən­ga­rəng­lik özü­nün bü­tün hey­bə­ti­lə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­tin­də tə­za­hür edib.

"Ham­let!... Mə­na­sı­nı dərk edir­si­niz­mi? O, bö­yük və də­rin­dir: bu, in­san hə­ya­tı­dır, in­san­dır, mə­nəm, sən­sən, biz­lər­dən hər bi­ri­mi­zik...".

Bu kəl­mə­lər Şeks­pi­rin "şah­za­də fa­ciə­si"ni rus di­li­nə çe­vi­rən Bo­ris Pas­ter­na­ka məx­sus­dur.

Ak­tyor özü isə de­yir­di: "Əgər mə­nim Ham­le­tim­də, üz-üzə gə­lər­kən baş əy­di­yi­niz öz ta­nı­şı­nı­zı gö­rə bi­lib­si­niz­sə, de­mə­li, zəh­mə­tim hə­dər get­mə­yib".

Ox­şar­lı­ğı, Ham­le­tə ya­naş­ma tər­zin­də­ki, Ham­le­ti qav­ra­ma­da­kı ya­xın­lı­ğı tu­ta bil­di­niz­mi? San­ki ak­tyor Smok­tu­novs­ki dün­ya­lar­ca məş­hur şa­ir, No­bel ödül­çü­sü Pas­ter­na­kın fi­kir­lə­ri­ni da­vam et­di­rir.

Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti elə bil il­lər­dən bə­ri araş­dı­rı­lan Şeks­pir fa­ciə­si­nin sir­ri­nin açıl­ma­sı­na yar­dım­çı ol­du. Bu Ham­let ne­çə yü­zil­lik­lə­rin ədə­biy­yat və sə­nət tən­qid­çi­lə­ri­nin, psi­xo­loq­la­rı­nın, fi­lo­sof­la­rı­nın müx­tə­lif yö­nüm­lər­dən işıq­lan­dır­dıq­la­rı "Ham­let­lər"in ümu­mi­ləş­miş ob­ra­zı idi. Bu ob­raz­da həm or­ta əsr­lə­rin nə­fə­si du­yu­lur, həm də Şeks­pir dö­nə­min­dən ne­çə əsr­lər son­ra ya­zıb ya­rat­mış Freyd nə­zə­riy­yə­si­nin əsas­la­rı. Ham­let tək ata­sı­nın qa­ti­li ilə, sat­qın sa­ray əyan­la­rı ilə de­yil, bə­şər öv­la­dı­nın rü­şey­min­də bər­qə­rar ol­muş xə­ya­nət­lə, nəfs­lə sa­va­şa çı­xır.

Özü də Smok­tu­novs­ki oyu­nu­nun üs­tün­lü­yü on­da­dır ki, bu əbə­di və əzə­li mü­ba­ri­zə­ni, Adəm öv­la­dı­nın na­qis xis­lə­ti­nə qar­şı qal­dır­dı­ğı qi­ya­mı be­lə təm­kin­lə, sa­kit apa­rır. Onun nit­qin­də ba­ğır­tı­ya, pa­fo­sa yer yox­dur. Bü­tün bö­yük əməl­lər, bö­yük mü­ba­ri­zə­lər yal­nız Smok­tu­novs­ki is­te­da­dı­nın ba­xış­la­rın­dan, əda­la­rın­dan, şah­za­də­nin sa­kit, ami­ra­nə sö­zün­dən, ak­tyor plas­ti­ka­sın­dan ke­çir.

...Hə­mi­şə o fi­kir­də ol­mu­şam ki, sə­nət dai­ma in­ki­şaf edir, onun uğur­la­rı heç vaxt bi­tib-tü­kən­mir.

Nə qə­dər ki, bə­şər öv­la­dı dü­şü­nür, ya­şa­yır, ya­ra­dır sə­nə­tin də hə­lə çox fəth edil­mə­miş zir­və­lə­ri qa­la­caq. Söz­süz ki, hə­lə yü­zil­lər bo­yu ye­nə də Şeks­pi­rin "Ham­let"i araş­dı­rı­la­caq, onun haq­qın­da bö­yük-bö­yük, da­ha də­rin mə­na­lı əsər­lər ya­zı­la­caq, şah­za­də Ham­le­tin hə­yat fa­ciə­si­nə çe­şid­li bu­caq­lar­dan şərh­lər ve­ri­lə­cək. An­caq əsr­lə­rin sı­na­ğın­dan keç­miş Şah­za­də Ham­let ob­ra­zı hə­mi­şə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin sa­rı­şın, bəs­tə­boy, qə­zə­bi də, se­vin­ci də sir­li, ba­xış­la­rı dum­du­ru olan si­ma­sın­da zü­hur edə­cək.

Bu mə­na­da, Şeks­pir qəh­rə­ma­nı Ham­le­tin di­lin­dən səs­lə­nən "...And then silient..." - "...Son­ra­sa sü­kut..."-kəl­mə­si­ni Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti­nin di­lin­dən dün­ya­nın ən bö­yük sü­ku­tu­na işa­rə ki­mi qə­bul et­mək olar: İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki Ham­le­tin­dən son­ra dün­ya ki­ne­ma­toq­ra­fi­ya­sı­na Şah­za­də Ham­let­lə bağ­lı əbə­di sü­kut çö­kə­cək. Lap Şeks­pir de­di­yi ki­mi: "...And then silient..."

...Bəl­kə elə be­lə yax­şı­dır?..

İlham TUMAS

BUNU DA OXU

Roy Kin milli yığmamıza başçılıq edə bilər? - AFFA-dan açıqlama
Yük yerində sərnişin keçirməyə cəhd olundu - VİDEO
DSMF-nin vəzifəli şəxsləri saxlanıldı - VİDEO
Qapalı məkanlarda diqqətli olaq - VİDEO
Ağdaşda 50 nəfərdən artıq şəxs xüsusi karantin qaydalarını belə pozub - VİDEO
Xəbər lenti

Çinli mütəxəssislər Bakıya gəlib - Azərbaycanli həmkarları ilə birgə çalışacaq
23:56 04.08.2020

Milli şuraçıların cılızlığı - Xalqa düşmən münasibəti bu videodan tam aydın görünür
23:41 04.08.2020

Daha 5 ekspres avtobus xətti fəaliyyətə başlayır - Mərdəkan, Nardaran istiqamətində də ekspres avtobuslar işləyəcək
23:36 04.08.2020

İkitərəfli münasibətlərə zərər vuran silah satışı - Serbiya Azərbaycanın etdiklərini niyə unudur?
23:14 04.08.2020

226 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb - 588 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib
23:02 04.08.2020

Polis əməliyyat keçirdi - 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarıldı
22:59 04.08.2020

ÜST-dən bədbin proqnoz - “Normallaşmağa gedən yol uzun olacaq”
22:21 04.08.2020

Meksikada məktəblər yeni tədris ilində açılmayacaq - Koronavirusa yoluxanların sayı sürətlə artır
21:54 04.08.2020

Almaniyada koronavirusun ikinci dalğası başladı - Gündəlik yoluxma min nəfərə yaxındır
21:39 04.08.2020

Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzaladı
21:21 04.08.2020

Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlaması - Rayonlara ölkə daxili icazəsi olanlar gedə biləcək
20:54 04.08.2020

Qarabağ həqiqətləri italiya qəzetində - Səfir erməni təxribatından danışdı
20:36 04.08.2020

Sabahdan çimərliklərə getməyə icazə veriləcək - Qaydalar nədən ibarətdir?
20:14 04.08.2020

Qazaxa yeni içməli su və kanalizasiya xətləri çəkilir - İşlər bu ilin sonunadək başa çatacaq
19:58 04.08.2020

Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi vebinar keçirdi - "Qoşulmama hərəkatı və COVİD-19 pandemiyası”
19:25 04.08.2020

Bir çox məhdudiyyətlər niyə hələ də qüvvədədir? - “Əldə olunan naliyyətlər qorunmalıdır”
18:21 04.08.2020

Qazaxda ailə münaqişəsi zəminində qətl törədildi - Ər öz həyat yoldaşını güllələdi
17:54 04.08.2020

Prezident adminstrasiyasının rəhbəri virusa yoluxdu - Braqa özünü təcrid edib
17:36 04.08.2020

Tramp ABŞ tarixinin ən böyük səhvini açıqlayıb - ABŞ prezidenti Əfqanıstandakı hərbçilərin sayını azaldır
17:21 04.08.2020

İraq Türkiyəyə uçuşları yenidən dayandırdı - Türkiyədə virusa yoluxma sayı artmaqdadır
16:51 04.08.2020

Virusa yoluxanların sayı 18 milyon 463 mini ötüb - Epidemiya qurbanlarının sayı 697 mindən çoxdur
16:21 04.08.2020

Cənubi Koreya leysan yağışları 12 nəfərin ölmünə səbəb oldu - 14 nəfər itkin düşdü, 7 nəfər xəsarət aldı
15:54 04.08.2020

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Yasamal rayonunda salınacaq meşə tipli yeni parkda görüləcək işlərlə tanış olublar
15:21 04.08.2020

Kürdəmirdə keçmiş məhkum saxlanıldı - Həyətindən 15 kq narkotik maddə aşkar olundu
14:54 04.08.2020

Masallıda narkotik vasitə satan şəxs saxlanıldı - 1 kq-dan artıq tiryək müsadirə edildi
14:36 04.08.2020

Mingəçevirdə polis qapalı məkanlarda reyd keçirdi - İctimai nəqliyyat yoxlanıldı, maskasız şəxslər cərimələndi
14:21 04.08.2020

Fəttah Heydərov vəfat edib - Mərhum millət vəkili birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub
13:56 04.08.2020

Meksika qəzeti Erməni təxribatından yazdı - “Enerji və ərazi mübahisələri Qafqazda”
13:21 04.08.2020

Milli Məclisdə büdcə müzakirələri başladı - Komitə sədri: “Sosial ödənişlərdə azalma olmayacaq”
12:56 04.08.2020

Salyanda zəncirvari qəza - 3 nəfər ağir xəsarət aldı
12:21 04.08.2020

Tramp Boston terrorçusunun edamını tələb edir - ABŞ prezidenti məhkəmənin qərarı ilə razılaşmır
23:36 03.08.2020

Erməni saxtakarlığı davam edir - Müdafiə nazirliyinin adından saxta "Twitter" hesabı açılıb
23:12 03.08.2020

Şəmkirdə yük maşını ilə minik avtomobili toqquşdu - Yağışlı hava qəzaya səbəb oldu
22:59 03.08.2020

241 nəfər yoluxdu, 647 nəfər sağaldı - COVID-19 analizi müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib
22:36 03.08.2020

İtaliya Azərbaycana tibbi missiya göndərir - 11 nəfərdən ibarət ölkəmizə gəlir
22:14 03.08.2020

Müsbət dinamikanı qorumaq bizim əlimizdədir - Belə olan halda, qaydalar daha da yumuşaldılacaq
21:56 03.08.2020

Erməni lobbisinin məğlubiyyəti - Azərbaycan diasporunun uğuru Paşinyanı sınaq qarşısında qoyub
21:21 03.08.2020

SMS icazə ləğv olunur - 5 avqustdan etibarən karantin rejimi yumşaldılacaq
21:17 03.08.2020

Bakı-Sumqayıt yolunda təmir işləri davam edir - Sulutəpə qəsəbəsi və Şamaxı yolu istiqamətindəki körpü genişləndirilir
20:56 03.08.2020

Ənənəvi yoxsa distant təhsil? - İbtidai təhsil ənənəvi qaydada keçirilməlidir
20:21 03.08.2020

Zərdabda 2 kiloqram marixuana müsadirə edildi - Narkotik tərkibli bitgilərə qulluq etdiyini etiraf etdi
20:14 03.08.2020

Türkiyəli həkimlər tovuzda - Şəhid ailələrinə qurban sovqatı paylanıldı
19:58 03.08.2020

Tovuzda karantin rejimi qaydaları pozuldu - Yas mərasimi keçirənlər, sürücü və sərnişinlər cərimələndi
19:36 03.08.2020

Karantin qaydalarını pozanlar saxlanıldı - Karantin keçid postlarını keçmək istəyən maşınlar geri qaytarıldı
19:21 03.08.2020

İkinci “Azərbaycan dili” imtahanında iştirak edənlərin nəzərinə - 14 avqust gecə saat 12.00-dək qeydiyyatdan keçməlidirlər
18:56 03.08.2020

Zaqatalada leysan yağışlar və güclü külək fəsadlar törətdi - Su xətti zədələndi, elektrik naqilləri, ağaclar qırıldı
18:36 03.08.2020

“Azal”dan açıqlama - Baki-İstanbul reysləri artırılacaq
18:21 03.08.2020

Karantin rejimi yumşaldılır - Avqustun 5-dən çimərliklər açılır, SMS icazə ləğv edilir
18:20 03.08.2020

UFC-yə rəsmi etiraz məktubu göndərildi - Qanunsuz rejimin qondarma bayrağının qaldırılmasına imkan verildiyinə görə
17:54 03.08.2020

Avstraliyada təbii fəlakət rejimi - Melburnda koronavirusa görə karantin rejimi sərtləşdirilir
17:21 03.08.2020

Cənubi Koreyada sel və torpaq sürüşməsi - 6 nəfər həyatını itirdi
16:56 03.08.2020

Virusa yoluxanların sayı 18 milyon 252 mini ötüb - Epidemiya qurbanlarının sayı 693 mindən çoxdur
16:36 03.08.2020

Əfqanıstanda partlayış - 20 nəfər dünyasını dəyişdi, xeyli sayda yaralı var
16:12 03.08.2020

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə - 46 mindən çox namizəd müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanıb
15:58 03.08.2020

Paytaxtda sərnişin avtobusları toqquşdu - Sürücülərdən biri xəsarət aldı
15:36 03.08.2020

Oğuzda polis əməliyyat keçirtdi - Silahlı şəxslər müqavimət göstərdilər
15:14 03.08.2020

Göygöldə silsilə oğurluqlar edən iki nəfər saxlanıldı - Mağazalardan, evlərdən və avtomobillərdən oğurluq ediblər
14:58 03.08.2020

Heydər Əliyev fondunun qurban hədiyyəsi - Aztəminatlı ailələrə ərzaq yardımı paylanıldı
14:21 03.08.2020

Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında yeni tədris ili - Yeni tədris dövrünün ilk məşğələləri keçirilir
13:21 03.08.2020

NASA astronavtları kosmosdan qayıtdılar - “Crew Dragon” Meksika körfəzində suya eniş etdi
12:58 03.08.2020

Dünyanın yarısını məhv edəcək qlobal fəlakət - Yaxın yüz ildə dünyanı sel basacaq
12:25 03.08.2020

Ermənistanın mənəvi prinsiplərə sayğısızlığı - İşğalçı ölkə islam dəyərlərinə qarşıdır
19:54 02.08.2020

Ölkədə 286 nəfər koronovirusa yoluxdu - 639 nəfər sağaldı, 8 nəfər vəfat etdi
19:21 02.08.2020

Toronto şəhərində təxribat - Bir qrup erməni 2 nəfər azərbaycanlıya hücum etdi
18:54 02.08.2020

Cəbhədə son durum - Düşmən atəşkəsi 41 dəfə pozub
18:36 02.08.2020

2 avqust milli kino günüdür - Azərbaycan kinosunun 122 yaşı qeyd olunur
18:12 02.08.2020

“Azəriqaz” İB-dən sosial aksiya - Vətəndaşların müraciətləri ödənişsiz təmin olunub
17:54 02.08.2020

Yoluxma sayları gün keçdikcə azalır - Müsbət dinamikanın davam etməsi üçün qaydalara əməl etməliyik
17:39 02.08.2020

Birlik və bərabərlik - Cəmiyyətimizə aşılanan dəyərlər
17:12 02.08.2020

Evdə nişan mərasimi keçirənlər saxlanıldı - Qaydaları pozan 7 nəfər cərimələndi
16:54 02.08.2020

Baş tutmayan ucuz niyyət - KTMT daxil bütün beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana dərs verdi
16:21 02.08.2020

Azərbaycan – Türkiyə birgə təlimləri - Təlimlərin növbəti mərhələsi keçirilib
15:56 02.08.2020

Ermənisayağı “hüquq müdafiəsi” - “Human Rights Watch”-ın “dərdi” bəlli oldu
15:21 02.08.2020

“Rusiya erməni təxribatını təhlil etməlidir” - “Ermənistanın regionda yürütdüyü siyasət Rusiyanın maraqlarına qarşıdır”
20:14 01.08.2020

XİN-dən açıqlama - “Qondarma qurumla görüş özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil”
17:58 01.08.2020

Ronaldo son matçda iştirak etməyəcək - Futbolçu "Qızıl Buts" mükafatına namizəd olmayacaq
17:36 01.08.2020

Millidə daha bir italyan - Baş məşqçinin daha bir köməkçisi məlum oldu
17:15 01.08.2020

Daha 279 nəfər koronovirusa yoluxdu - 592 nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib
16:58 01.08.2020

Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimləri davam edir - Naxçıvanda taktiki uçuş, taktiki atışlı təlimlər keçirilib
16:36 01.08.2020

Koronavirusa yoluxanların sayı azalır - Təcili tibbi yardıma edilən zənglər 30 faiz azalıb
16:15 01.08.2020

Bütün xəbərlər