Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR
18808 dəfə oxunub
Bu ak­tyo­run, hə­lə ye­ni­yet­mə­lik vaxt­la­rım­dan dö­nə-dö­nə, se­və-se­və oxu­du­ğum "Ham­let"ə ver­di­yi ye­ni nə­fəs haq­qın­da hə­mi­şə dü­şün­mü­şəm. Bu ya­zı isə sa­də­cə, dü­şün­cə­lə­ri­mi bö­lüş­mək hə­və­sin­dən baş­qa bir şey de­yil.

Çün­ki əsa­sı­nı Şeks­pir ya­zıb, rəh­mət­lik İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki də de­yib: "...And then silient...", yə­ni "...son­ra­sa sü­kut...".

Məş­hur bir qərb re­jis­so­ru So­vet­lər Bir­li­yi­nə gə­lir və Ko­zint­se­vin çək­di­yi bu fil­mə ba­xır. De­yi­lə­nə gö­rə, ba­xış­dan son­ra öz və­tə­nin­də ye­ni fil­min çə­ki­li­şi üçün ha­zır­la­dı­ğı pa­vil­yo­nu, ya­zıl­mış sse­na­ri­ni, pay­lan­mış rol­la­rı, xərc­lən­miş pul­la­rı be­lə gö­zü­nün önü­nə al­ma­yıb, bir­cə kəl­mə söz de­yir: "Mən bu fil­mi çək­mək­dən im­ti­na edi­rəm".

Söh­bət rus re­jis­so­ru Qri­qo­riy Ko­zint­se­vin sse­na­ri­si əsa­sın­da, da­hi bəs­tə­kar Şes­to­ko­vi­çin mu­si­qi­si ilə süs­lən­miş Şeks­pir "Ham­let"inin 1964-cü il­də çə­kil­miş "Ham­let" fil­min­dən ge­dir. Və ötən bu 51 il ər­zin­də "Ham­let" haq­qın­da bü­tün dün­ya ki­no tən­qid­çi­lə­ri­nin ra­zı­laş­dıq­la­rı bir mə­qam hə­lə də öz ak­tu­al­lı­ğı­nı sax­la­yır: Ko­zint­se­vin "Ham­let"in­dən son­ra bu möv­zu­da fil­mi ne­cə çə­kir­sən­sə çək, Şeks­pi­rin fa­ciə­li qəh­rə­ma­nı­nın əsas si­ma­sı də­yiş­mə­yə­cək. Bu si­ma baş ro­lun ifa­çı­sı İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­yə məx­sus­dur.

Onun haq­qın­da da­nı­şan hər kəs ön­cə bu ak­tyo­run ye­ri­şi­ni, hə­rə­kət­lə­ri­ni, əda­la­rı­nı və söz­süz ki, bir də in­san qəl­bi­nin də­rin­lik­lə­ri­nə nü­fuz edən saf, dum­du­ru ba­xış­la­rı­nı ya­da sa­lır. İlk ba­xış­dan san­ki Smok­tu­novs­ki­nin ümu­mi gör­kə­min­də qey­ri-adi heç bir şey yox idi. Kü­çə­də gö­rər­din, heç ta­nı­maz­dın, diq­qət be­lə ver­məz­din. An­caq bəs­tə­boy, o qə­dər də ya­ra­şıq­lı ol­ma­yan, ye­ri­yən­də çi­yin­lə­ri­ni yan­la­ra ba­san bu ada­mı da­yan­dı­rıb həm­söh­bət ol­maq ye­tər­li idi ki, onun hip­no­tik gü­cə ma­lik ca­zi­bə­si­nin, hə­zin, ahəs­tə nit­qi­nin əsi­ri­nə dü­şə­sən.

Onun bü­tün rol­la­rı özü­nə­məx­sus idi. Qəh­rə­man­la­rı­nın ək­sə­riy­yə­ti ya alov­lu və­tən­pər­vər, ya da min­nət­siz-fi­lan­sız se­vən, se­vi­lən aşiq ob­ra­zı olur­du. An­caq Smok­tu­novs­ki­nin hər bir ob­ra­zı­na da bir­ba­şa ak­tyo­run özün­dən gə­lən sa­də­lövh­lük, tə­miz­lik ha­kim kə­si­lir­di. Onun ek­ran­lar­da can­lan­dır­dı­ğı qəh­rə­man­lar heç vaxt da­rıx­dı­rı­cı və bir­yö­ünm­lü ola bil­mir­di. Çün­ki Smok­tu­novs­ki­nin əs­gə­rin­də - ro­man­tik­lik, oğ­ru­sun­da - və­tən­pər­vər­lik, knya­zın­da - sa­də­lik var­dı. Və hə­min müx­tə­lif­lik, hə­min rən­ga­rəng­lik özü­nün bü­tün hey­bə­ti­lə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­tin­də tə­za­hür edib.

"Ham­let!... Mə­na­sı­nı dərk edir­si­niz­mi? O, bö­yük və də­rin­dir: bu, in­san hə­ya­tı­dır, in­san­dır, mə­nəm, sən­sən, biz­lər­dən hər bi­ri­mi­zik...".

Bu kəl­mə­lər Şeks­pi­rin "şah­za­də fa­ciə­si"ni rus di­li­nə çe­vi­rən Bo­ris Pas­ter­na­ka məx­sus­dur.

Ak­tyor özü isə de­yir­di: "Əgər mə­nim Ham­le­tim­də, üz-üzə gə­lər­kən baş əy­di­yi­niz öz ta­nı­şı­nı­zı gö­rə bi­lib­si­niz­sə, de­mə­li, zəh­mə­tim hə­dər get­mə­yib".

Ox­şar­lı­ğı, Ham­le­tə ya­naş­ma tər­zin­də­ki, Ham­le­ti qav­ra­ma­da­kı ya­xın­lı­ğı tu­ta bil­di­niz­mi? San­ki ak­tyor Smok­tu­novs­ki dün­ya­lar­ca məş­hur şa­ir, No­bel ödül­çü­sü Pas­ter­na­kın fi­kir­lə­ri­ni da­vam et­di­rir.

Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti elə bil il­lər­dən bə­ri araş­dı­rı­lan Şeks­pir fa­ciə­si­nin sir­ri­nin açıl­ma­sı­na yar­dım­çı ol­du. Bu Ham­let ne­çə yü­zil­lik­lə­rin ədə­biy­yat və sə­nət tən­qid­çi­lə­ri­nin, psi­xo­loq­la­rı­nın, fi­lo­sof­la­rı­nın müx­tə­lif yö­nüm­lər­dən işıq­lan­dır­dıq­la­rı "Ham­let­lər"in ümu­mi­ləş­miş ob­ra­zı idi. Bu ob­raz­da həm or­ta əsr­lə­rin nə­fə­si du­yu­lur, həm də Şeks­pir dö­nə­min­dən ne­çə əsr­lər son­ra ya­zıb ya­rat­mış Freyd nə­zə­riy­yə­si­nin əsas­la­rı. Ham­let tək ata­sı­nın qa­ti­li ilə, sat­qın sa­ray əyan­la­rı ilə de­yil, bə­şər öv­la­dı­nın rü­şey­min­də bər­qə­rar ol­muş xə­ya­nət­lə, nəfs­lə sa­va­şa çı­xır.

Özü də Smok­tu­novs­ki oyu­nu­nun üs­tün­lü­yü on­da­dır ki, bu əbə­di və əzə­li mü­ba­ri­zə­ni, Adəm öv­la­dı­nın na­qis xis­lə­ti­nə qar­şı qal­dır­dı­ğı qi­ya­mı be­lə təm­kin­lə, sa­kit apa­rır. Onun nit­qin­də ba­ğır­tı­ya, pa­fo­sa yer yox­dur. Bü­tün bö­yük əməl­lər, bö­yük mü­ba­ri­zə­lər yal­nız Smok­tu­novs­ki is­te­da­dı­nın ba­xış­la­rın­dan, əda­la­rın­dan, şah­za­də­nin sa­kit, ami­ra­nə sö­zün­dən, ak­tyor plas­ti­ka­sın­dan ke­çir.

...Hə­mi­şə o fi­kir­də ol­mu­şam ki, sə­nət dai­ma in­ki­şaf edir, onun uğur­la­rı heç vaxt bi­tib-tü­kən­mir.

Nə qə­dər ki, bə­şər öv­la­dı dü­şü­nür, ya­şa­yır, ya­ra­dır sə­nə­tin də hə­lə çox fəth edil­mə­miş zir­və­lə­ri qa­la­caq. Söz­süz ki, hə­lə yü­zil­lər bo­yu ye­nə də Şeks­pi­rin "Ham­let"i araş­dı­rı­la­caq, onun haq­qın­da bö­yük-bö­yük, da­ha də­rin mə­na­lı əsər­lər ya­zı­la­caq, şah­za­də Ham­le­tin hə­yat fa­ciə­si­nə çe­şid­li bu­caq­lar­dan şərh­lər ve­ri­lə­cək. An­caq əsr­lə­rin sı­na­ğın­dan keç­miş Şah­za­də Ham­let ob­ra­zı hə­mi­şə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin sa­rı­şın, bəs­tə­boy, qə­zə­bi də, se­vin­ci də sir­li, ba­xış­la­rı dum­du­ru olan si­ma­sın­da zü­hur edə­cək.

Bu mə­na­da, Şeks­pir qəh­rə­ma­nı Ham­le­tin di­lin­dən səs­lə­nən "...And then silient..." - "...Son­ra­sa sü­kut..."-kəl­mə­si­ni Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti­nin di­lin­dən dün­ya­nın ən bö­yük sü­ku­tu­na işa­rə ki­mi qə­bul et­mək olar: İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki Ham­le­tin­dən son­ra dün­ya ki­ne­ma­toq­ra­fi­ya­sı­na Şah­za­də Ham­let­lə bağ­lı əbə­di sü­kut çö­kə­cək. Lap Şeks­pir de­di­yi ki­mi: "...And then silient..."

...Bəl­kə elə be­lə yax­şı­dır?..

İlham TUMAS

BUNU DA OXU

Naməlum şəhidlərdən birinin kimliyi dəqiqləşib - Yevlaxda Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediləcək
30 il bədənində güllə gəzdirən qəhrəman - VİDEO
“Qırmızı kitab”a düşən maralları satmaq istəyən şəxs saxlanılıb
20 Yanvar faciəsinin ilk siqnalı - Dövlət Televiziyasının enerji bloku necə partladılıb? - VİDEO
“Vikipediya”da 84 məqalə yerləşdirilib - 20 Yanvar hadisələrinin beynəlxalq aləmdə təbliğinə ehtiyac var
Xəbər lenti

Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə nazirləri arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb - Yenilənib - VİDEO
10:37 22.01.2020

TRAMPIN İMPİÇMENTİ İLƏ BAĞLI DİNLƏMƏLƏR BAŞLADI
10:18 22.01.2020

Karate üzrə yığma komandamız Fransada Premyer Liqada çıxış edəcək
09:56 22.01.2020

RUSİYANIN YENİ NAZİRLƏR KABİNETİ MÜƏYYƏNLƏŞİB
09:35 22.01.2020

İlham Əliyev Davosda Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende ilə görüşüb
09:15 22.01.2020

Paytaxt polisi əməliyyat keçirib - Qanunsuz tapança gəzdirən şəxs tutulub
18:35 21.01.2020

Naməlum şəhidlərdən birinin kimliyi dəqiqləşib - Yevlaxda Şəhidlər Xiyabanında dəfn ediləcək
17:20 21.01.2020

Günə gümrah başlamaq üçün hansı qidaları qəbul edək? - VİDEO
16:36 21.01.2020

Benzema qayıdır
16:02 21.01.2020

Naxçıvanda möhtəşəm şahmat turniri keçiriləcək
15:37 21.01.2020

Prezident İlham Əliyev Davosda mühüm görüşlər keçirib
15:15 21.01.2020

Maşının qarşısını kəsib sərnişinə atəş açan şəxs saxlanılıb
14:51 21.01.2020

Axtarışda olan şəxs tutulub - Onun evindən narkotik götürülüb
14:29 21.01.2020

20 Yanvar hadisələri ilə bağlı növbəti bəyanat - Konqresmen həmkarlarına çağırış edib
14:05 21.01.2020

20 Yanvar şəhidləri Gürcüstanda anılıb - Şəhid yaxınları ziyarət olunub - FOTOLAR
13:34 21.01.2020

Hikmət Hacıyev NATO rəsmisi ilə görüşüb - Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı haqqında danışılıb
13:11 21.01.2020

Zakir Həsənov Gürcüstana yola düşüb
12:48 21.01.2020

“Qoca”nın qardaşı saxlanılıb - VİDEO
12:20 21.01.2020

ATV-nin 20 Yanvar fəciəsi ilə bağlı özəl layihəsinin təffərrüatları - VİDEO
11:55 21.01.2020

30 il bədənində güllə gəzdirən qəhrəman - VİDEO
11:33 21.01.2020

Tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi - VİDEO
11:01 21.01.2020

Rusiya və Türkiyə müdafiə nazirlərinin görüşü - Suriya və Liviya müzakirə edilib
10:22 21.01.2020

SİYƏZƏNDƏ ZƏLZƏLƏ QEYDƏ ALINIB
09:57 21.01.2020

ARAŞDIRMANIN NƏTİCƏLƏRİ MƏLUM OLUB - Təyyarə Rusiya istehsalı olan raketlərlə vurulub
09:30 21.01.2020

Faciəyə verilən ilk siyasi qiymət - VİDEO
21:00 20.01.2020

Türk Şurası: “Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanındayıq”
19:09 20.01.2020

Lənkəranda 20 Yanvar şəhidləri anılıb - Şəhidlərin xatirə kompleksi ziyarət olunub
18:43 20.01.2020

Davos İqtisadi Forumu haqqında - VİDEO
18:14 20.01.2020

Ələt-Astara magistralında ağır qəza - Sürücü yanaraq həyatını itirib
17:49 20.01.2020

“Qırmızı kitab”a düşən maralları satmaq istəyən şəxs saxlanılıb
17:10 20.01.2020

Gəncədə 20 Yanvar şəhidləri anılıb - Şəhidlər abidəsi ziyarət olunub
16:46 20.01.2020

Sovet Ordusunun ən qəddar əməliyyatı - 20 Yanvar şəhidləri Sofiyada anılıb
16:15 20.01.2020

Qaz xətlərinə qanunsuz müdaxilə edənlər kimlərdir? - Yaxın günlərdə reydlərə başlanılacaq - VİDEO
15:50 20.01.2020

20 Yanvar faciəsinin ilk siqnalı - Dövlət Televiziyasının enerji bloku necə partladılıb? - VİDEO
15:26 20.01.2020

“Vikipediya”da 84 məqalə yerləşdirilib - 20 Yanvar hadisələrinin beynəlxalq aləmdə təbliğinə ehtiyac var
15:25 20.01.2020

Elçin Quliyev İran Sərhəd Qoşunlarının komandanı ilə görüşüb - Dövlət Sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti müzakirə olunub - VİDEO
14:58 20.01.2020

Azərbaycanda “WhatsApp” çökdü - VİDEO
14:33 20.01.2020

"Qarabağ" klubunun keçmiş futbolçusundan 20 Yanvar paylaşımı - FOTOLAR
14:04 20.01.2020

20 Yanvar şəhidləri bölgələrdə anılır - Qazaxda mərasim təşkil edilib
13:37 20.01.2020

20 Yanvar şəhidləri Berlində anılıb
13:09 20.01.2020

Rəşad Ələkbərovun "Kölgə" kompozisiyası - ATV-də - VİDEO
13:00 20.01.2020

Prezident İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini yad edib - FOTOLAR
12:42 20.01.2020

Müstəqillik hərəkatını boğmağa cəhd - 20 Yanvar hadisələri ABŞ Konqresində anılıb
12:23 20.01.2020

İRAN KÜVEYTİN 3 GƏMİSİNİ SAXLAYIB
11:50 20.01.2020

Agentlik əməliyyat keçirib - Ağcabədidə tank əleyhinə mina tapılıb
11:28 20.01.2020

Yol polisindən sürücülərə xəbərdarlıq! - Bəzi yollarda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq
11:00 20.01.2020

BEYRUTDA TOQQUŞMALAR BAŞ VERİB - 70-DƏN ARTIQ İNSAN XƏSARƏT ALIB
10:40 20.01.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: "20 yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixinə ən faciəli günlərdən biri kimi daxil olub"
10:17 20.01.2020

20 YANVARIN 30-CU İLİ - ŞƏHİD QANI İLƏ YAZILAN TARİX
09:50 20.01.2020

Şəhidlər Xiyabanına ziyarət başlayıb
09:30 20.01.2020

XİN: "20 Yanvar hadisələrinin sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır"
18:00 19.01.2020

Yol-nəqliyyat hadisəsi 48 yaşlı kişinin həyatına son qoydu
16:55 19.01.2020

Xatırlayın! Yaşadın! Unutmayın! - 20 Yanvar şəhidlərinin əşyaları sərgidə - VİDEO
15:42 19.01.2020

62 yaşlı qadını inək vurdu - Şamaxıda
14:50 19.01.2020

Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edilib - VİDEO
14:06 19.01.2020

Məntiq üzrə test tapşırıqları olmayacaq - Müəllimlərin işə qəbul qaydaları dəyişdirildi - VİDEO
13:50 19.01.2020

Uşağı döyən müəllim işdən çıxarıldı - Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Komissiya yaradılıb - VİDEO
12:46 19.01.2020

“Azərbaycanın vahid və dayanıqlı dünyada rolu” - Davos Forumunun saytında Prezident İlham Əliyevin məqaləsi yerləşdirilib - VİDEO
11:54 19.01.2020

20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümü - Yeni Azərbaycan Partiyasında anım tədbiri keçirildi - VİDEO
10:48 19.01.2020

"20 Yanvar - Qürur mənbəyimizdir" fotosərgisi açıldı - ATV-də - Yenilənib - VİDEO - FOTOLAR
10:00 19.01.2020

20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümü - Şəhidlər Xiyabanında hazırlıq işləri başa çatıb - VİDEO
21:00 18.01.2020

MSK növbəti seminarı keçirdi - Müraciətlərə baxılması prosesi ilə bağlı məlumat verildi
20:29 18.01.2020

20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümü - Qanlı hadisələri əks etdirən foto və video nümayiş olundu - FOTOLAR
20:02 18.01.2020

“Xamenei öz sözlərində diqqətli olmalıdır” - Trampdan İranın Ali Dini Liderinə xəbərdarlıq
19:40 18.01.2020

Zelenski Baş nazirin istefasını qəbul etmədi - Gizli səs yazısı ilə bağlı cinayət işi açıldı
19:09 18.01.2020

Erməni deputatın avtomobili qarət edilib - Şəxsi sənədlərin olduğu çanta oğurlanıb
18:20 18.01.2020

Gürcüstanda silsilə tədbirlər davam edir - 20 Yanvar şəhidləri anılır
17:58 18.01.2020

Yol polisindən sürücülərə xəbərdarlıq - Bəzi yollarda hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq
16:56 18.01.2020

Qəbələnin turizm imkanları genişlənir - 2020-ci il üçün xüsusi proqram hazırlanıb - VİDEO
16:17 18.01.2020

Bir ailənin beş üzvü göbələkdən zəhərləndi - Zəhərli göbələyi necə ayırd edək? - VİDEO
15:55 18.01.2020

Agentlik sədrindən xəbərdarlıq - Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı daha sərt tədbirlərə əl atılacaq - VİDEO
15:28 18.01.2020

Çingiz Babayevin əsərləri Vyanada nümayiş olunur - Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi sərgi təşkil edib - VİDEO - FOTOLAR
14:53 18.01.2020

20 Yanvar hadisələrinin 30-cu ildönümü - Bakı Ali Neft Məktəbində anım tədbiri keçirilib - VİDEO
14:24 18.01.2020

Putin özünə yeni köməkçi təyin edir
14:00 18.01.2020

20 Yanvar hadisələri fotolarda - Metronun “20 Yanvar” stansiyasında sərgi açılıb - VİDEO - FOTOLAR
13:33 18.01.2020

Gəncənin ilk şəhidləri - Şahidlər həmin günləri xatırlayır - VİDEO
12:59 18.01.2020

İŞİD-in yüksək rütbəli üzvü Mosulda ələ keçib - onu yalnız yük maşınına otuzdura biliblər - FOTOLAR
12:32 18.01.2020

Dənizçilərlə bağlı bədii film çəkilir - Film gələn il təqdim olunacaq - VİDEO
12:07 18.01.2020

Qanlı Yanvar fotomateriallarda - Fotolar ilk dəfə geniş ictimaiyyətə nümayiş etdirildi - VİDEO
11:38 18.01.2020

Şəhidlər Xiyabanında hazırlıq işləri - İşlər sabah yekunlaşacaq - VİDEO
11:11 18.01.2020

Bütün xəbərlər