Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR

Dünyanı mat qoyan Hamlet - VİDEO - FOTOLAR
18999 dəfə oxunub
Bu ak­tyo­run, hə­lə ye­ni­yet­mə­lik vaxt­la­rım­dan dö­nə-dö­nə, se­və-se­və oxu­du­ğum "Ham­let"ə ver­di­yi ye­ni nə­fəs haq­qın­da hə­mi­şə dü­şün­mü­şəm. Bu ya­zı isə sa­də­cə, dü­şün­cə­lə­ri­mi bö­lüş­mək hə­və­sin­dən baş­qa bir şey de­yil.

Çün­ki əsa­sı­nı Şeks­pir ya­zıb, rəh­mət­lik İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki də de­yib: "...And then silient...", yə­ni "...son­ra­sa sü­kut...".

Məş­hur bir qərb re­jis­so­ru So­vet­lər Bir­li­yi­nə gə­lir və Ko­zint­se­vin çək­di­yi bu fil­mə ba­xır. De­yi­lə­nə gö­rə, ba­xış­dan son­ra öz və­tə­nin­də ye­ni fil­min çə­ki­li­şi üçün ha­zır­la­dı­ğı pa­vil­yo­nu, ya­zıl­mış sse­na­ri­ni, pay­lan­mış rol­la­rı, xərc­lən­miş pul­la­rı be­lə gö­zü­nün önü­nə al­ma­yıb, bir­cə kəl­mə söz de­yir: "Mən bu fil­mi çək­mək­dən im­ti­na edi­rəm".

Söh­bət rus re­jis­so­ru Qri­qo­riy Ko­zint­se­vin sse­na­ri­si əsa­sın­da, da­hi bəs­tə­kar Şes­to­ko­vi­çin mu­si­qi­si ilə süs­lən­miş Şeks­pir "Ham­let"inin 1964-cü il­də çə­kil­miş "Ham­let" fil­min­dən ge­dir. Və ötən bu 51 il ər­zin­də "Ham­let" haq­qın­da bü­tün dün­ya ki­no tən­qid­çi­lə­ri­nin ra­zı­laş­dıq­la­rı bir mə­qam hə­lə də öz ak­tu­al­lı­ğı­nı sax­la­yır: Ko­zint­se­vin "Ham­let"in­dən son­ra bu möv­zu­da fil­mi ne­cə çə­kir­sən­sə çək, Şeks­pi­rin fa­ciə­li qəh­rə­ma­nı­nın əsas si­ma­sı də­yiş­mə­yə­cək. Bu si­ma baş ro­lun ifa­çı­sı İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­yə məx­sus­dur.

Onun haq­qın­da da­nı­şan hər kəs ön­cə bu ak­tyo­run ye­ri­şi­ni, hə­rə­kət­lə­ri­ni, əda­la­rı­nı və söz­süz ki, bir də in­san qəl­bi­nin də­rin­lik­lə­ri­nə nü­fuz edən saf, dum­du­ru ba­xış­la­rı­nı ya­da sa­lır. İlk ba­xış­dan san­ki Smok­tu­novs­ki­nin ümu­mi gör­kə­min­də qey­ri-adi heç bir şey yox idi. Kü­çə­də gö­rər­din, heç ta­nı­maz­dın, diq­qət be­lə ver­məz­din. An­caq bəs­tə­boy, o qə­dər də ya­ra­şıq­lı ol­ma­yan, ye­ri­yən­də çi­yin­lə­ri­ni yan­la­ra ba­san bu ada­mı da­yan­dı­rıb həm­söh­bət ol­maq ye­tər­li idi ki, onun hip­no­tik gü­cə ma­lik ca­zi­bə­si­nin, hə­zin, ahəs­tə nit­qi­nin əsi­ri­nə dü­şə­sən.

Onun bü­tün rol­la­rı özü­nə­məx­sus idi. Qəh­rə­man­la­rı­nın ək­sə­riy­yə­ti ya alov­lu və­tən­pər­vər, ya da min­nət­siz-fi­lan­sız se­vən, se­vi­lən aşiq ob­ra­zı olur­du. An­caq Smok­tu­novs­ki­nin hər bir ob­ra­zı­na da bir­ba­şa ak­tyo­run özün­dən gə­lən sa­də­lövh­lük, tə­miz­lik ha­kim kə­si­lir­di. Onun ek­ran­lar­da can­lan­dır­dı­ğı qəh­rə­man­lar heç vaxt da­rıx­dı­rı­cı və bir­yö­ünm­lü ola bil­mir­di. Çün­ki Smok­tu­novs­ki­nin əs­gə­rin­də - ro­man­tik­lik, oğ­ru­sun­da - və­tən­pər­vər­lik, knya­zın­da - sa­də­lik var­dı. Və hə­min müx­tə­lif­lik, hə­min rən­ga­rəng­lik özü­nün bü­tün hey­bə­ti­lə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­tin­də tə­za­hür edib.

"Ham­let!... Mə­na­sı­nı dərk edir­si­niz­mi? O, bö­yük və də­rin­dir: bu, in­san hə­ya­tı­dır, in­san­dır, mə­nəm, sən­sən, biz­lər­dən hər bi­ri­mi­zik...".

Bu kəl­mə­lər Şeks­pi­rin "şah­za­də fa­ciə­si"ni rus di­li­nə çe­vi­rən Bo­ris Pas­ter­na­ka məx­sus­dur.

Ak­tyor özü isə de­yir­di: "Əgər mə­nim Ham­le­tim­də, üz-üzə gə­lər­kən baş əy­di­yi­niz öz ta­nı­şı­nı­zı gö­rə bi­lib­si­niz­sə, de­mə­li, zəh­mə­tim hə­dər get­mə­yib".

Ox­şar­lı­ğı, Ham­le­tə ya­naş­ma tər­zin­də­ki, Ham­le­ti qav­ra­ma­da­kı ya­xın­lı­ğı tu­ta bil­di­niz­mi? San­ki ak­tyor Smok­tu­novs­ki dün­ya­lar­ca məş­hur şa­ir, No­bel ödül­çü­sü Pas­ter­na­kın fi­kir­lə­ri­ni da­vam et­di­rir.

Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti elə bil il­lər­dən bə­ri araş­dı­rı­lan Şeks­pir fa­ciə­si­nin sir­ri­nin açıl­ma­sı­na yar­dım­çı ol­du. Bu Ham­let ne­çə yü­zil­lik­lə­rin ədə­biy­yat və sə­nət tən­qid­çi­lə­ri­nin, psi­xo­loq­la­rı­nın, fi­lo­sof­la­rı­nın müx­tə­lif yö­nüm­lər­dən işıq­lan­dır­dıq­la­rı "Ham­let­lər"in ümu­mi­ləş­miş ob­ra­zı idi. Bu ob­raz­da həm or­ta əsr­lə­rin nə­fə­si du­yu­lur, həm də Şeks­pir dö­nə­min­dən ne­çə əsr­lər son­ra ya­zıb ya­rat­mış Freyd nə­zə­riy­yə­si­nin əsas­la­rı. Ham­let tək ata­sı­nın qa­ti­li ilə, sat­qın sa­ray əyan­la­rı ilə de­yil, bə­şər öv­la­dı­nın rü­şey­min­də bər­qə­rar ol­muş xə­ya­nət­lə, nəfs­lə sa­va­şa çı­xır.

Özü də Smok­tu­novs­ki oyu­nu­nun üs­tün­lü­yü on­da­dır ki, bu əbə­di və əzə­li mü­ba­ri­zə­ni, Adəm öv­la­dı­nın na­qis xis­lə­ti­nə qar­şı qal­dır­dı­ğı qi­ya­mı be­lə təm­kin­lə, sa­kit apa­rır. Onun nit­qin­də ba­ğır­tı­ya, pa­fo­sa yer yox­dur. Bü­tün bö­yük əməl­lər, bö­yük mü­ba­ri­zə­lər yal­nız Smok­tu­novs­ki is­te­da­dı­nın ba­xış­la­rın­dan, əda­la­rın­dan, şah­za­də­nin sa­kit, ami­ra­nə sö­zün­dən, ak­tyor plas­ti­ka­sın­dan ke­çir.

...Hə­mi­şə o fi­kir­də ol­mu­şam ki, sə­nət dai­ma in­ki­şaf edir, onun uğur­la­rı heç vaxt bi­tib-tü­kən­mir.

Nə qə­dər ki, bə­şər öv­la­dı dü­şü­nür, ya­şa­yır, ya­ra­dır sə­nə­tin də hə­lə çox fəth edil­mə­miş zir­və­lə­ri qa­la­caq. Söz­süz ki, hə­lə yü­zil­lər bo­yu ye­nə də Şeks­pi­rin "Ham­let"i araş­dı­rı­la­caq, onun haq­qın­da bö­yük-bö­yük, da­ha də­rin mə­na­lı əsər­lər ya­zı­la­caq, şah­za­də Ham­le­tin hə­yat fa­ciə­si­nə çe­şid­li bu­caq­lar­dan şərh­lər ve­ri­lə­cək. An­caq əsr­lə­rin sı­na­ğın­dan keç­miş Şah­za­də Ham­let ob­ra­zı hə­mi­şə İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki­nin sa­rı­şın, bəs­tə­boy, qə­zə­bi də, se­vin­ci də sir­li, ba­xış­la­rı dum­du­ru olan si­ma­sın­da zü­hur edə­cək.

Bu mə­na­da, Şeks­pir qəh­rə­ma­nı Ham­le­tin di­lin­dən səs­lə­nən "...And then silient..." - "...Son­ra­sa sü­kut..."-kəl­mə­si­ni Smok­tu­novs­ki­nin Ham­le­ti­nin di­lin­dən dün­ya­nın ən bö­yük sü­ku­tu­na işa­rə ki­mi qə­bul et­mək olar: İn­no­ken­ti Smok­tu­novs­ki Ham­le­tin­dən son­ra dün­ya ki­ne­ma­toq­ra­fi­ya­sı­na Şah­za­də Ham­let­lə bağ­lı əbə­di sü­kut çö­kə­cək. Lap Şeks­pir de­di­yi ki­mi: "...And then silient..."

...Bəl­kə elə be­lə yax­şı­dır?..

İlham TUMAS

BUNU DA OXU

İndiyədək Azərbaycanda COVID-19 xəstələrinin donoru olmaq üçün 150 nəfər müraciət edib
Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2734 ev, 98 yaşayış binası və 500 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb
Neft Fondu Seuldakı daşınmaz əmlakını satıb
UEFA-dan Avro-2020 açıqlaması
Balaş Qasımovun komandası “Kim? Harada? Nə vaxt?” intellektual yarışmasının payız finalının qalibi olub
Xəbər lenti

Mövlud Çavuşoğlu: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü hər kəs tərəfindən qeyd-şərtsiz dəstəklənməlidir
15:00 04.11.2020

Cəbhənin Ağdərə istiqamətində düşmənin UAZ-ı sıradan çıxarılıb
14:04 04.11.2020

Fuad Muradov: Azərbaycan və Türkiyə icmaları dünyanın 50-dən çox ölkəsində birgə fəaliyyət göstərir
13:36 04.11.2020

İndiyədək Azərbaycanda COVID-19 xəstələrinin donoru olmaq üçün 150 nəfər müraciət edib
12:58 04.11.2020

Ermənistanın təxribatları nəticəsində 2734 ev, 98 yaşayış binası və 500 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb
12:42 04.11.2020

Donald Tramp: Biz seçkilərdə qalib gəlirik
12:14 04.11.2020

Leyla Abdullayeva: Ermənistan prezidenti RBK kanalına müsahibəsində faktları təhrif edib
11:50 04.11.2020

Çempionlar Liqasında 3-cü tura start veridi
11:21 04.11.2020

Əlcəzair prezidenti koronavirusa yoluxub
11:00 04.11.2020

HİKMƏT HACIYEVDƏN AÇIQLAMA - KƏNDLƏRİMİZ ARTİLLERİYADAN ATƏŞƏ TUTULUR
10:34 04.11.2020

CƏBHƏDƏ SON VƏZİYYƏT
10:10 04.11.2020

ABŞ-da prezident seçkilərini, hələ ki, Donald Tramp öndə aparır
09:49 04.11.2020

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına daha 1242 yoluxma faktı qeydə alınıb
15:00 03.11.2020

Neft Fondu Seuldakı daşınmaz əmlakını satıb
14:36 03.11.2020

Adil Əliyev: Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün hələ də gec deyil
14:07 03.11.2020

Bakıda yağış yağacaq
13:45 03.11.2020

Ronaldu ən yaxşı bombardirlər siyahısında liderdir
13:24 03.11.2020

DÜŞMƏN ATƏŞKƏSİ POZDU LİD - MEŞƏDƏ YANĞIN BAŞLADI
12:59 03.11.2020

BMT SƏNƏD YAYDI - ERMƏNİSTANIN UŞAQLARI ƏSGƏR KİMİ CƏLB ETMƏSİ PİSLƏNİB
12:36 03.11.2020

BMT-NİN İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ ALİ KOMİSSARI ERMƏNİSTANIN HÜCUMLARINI PİSLƏDİ
12:13 03.11.2020

Bu gün Çempionlar Liqasında 3-cü tura start veriləcək
11:48 03.11.2020

UEFA-dan Avro-2020 açıqlaması
11:22 03.11.2020

ABŞ-DA 59-CU ÜMUMİ SEÇKİLƏR KEÇİRİLİR
11:00 03.11.2020

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
10:34 03.11.2020

ANAMA 28 əməliyyat həyata keçirib
10:10 03.11.2020

Cəbhədə noyabrın 3-nə olan son vəziyyət
09:48 03.11.2020

Azərbaycan Prezidenti: Paşinyanın Rusiya Prezidentinə məktub göndərməsi, əslində, Ermənistanın məğlubiyyətinin etirafıdır
14:55 02.11.2020

PAŞİNYAN MƏĞLUBİYYƏTƏ GÖRƏ RUSİYANI GÜNAHLANDIRIR
12:56 02.11.2020

BİNƏLİ YILDIRIM AZƏRBAYCANA DƏSTƏYƏ GƏLDİ
12:30 02.11.2020

Вüşmənin Su-25 döyüş təyyarəsi də məhv edilib
12:03 02.11.2020

BAŞ PROKURORLUQDAN AÇIQLAMA - QARABAĞDA QIZIL YATAQLARINDAN QANUNSUZ İSTİFADƏ EDƏNLƏR BEYNƏLXALQ AXTARIŞA VERİLİB
11:44 02.11.2020

RUSİYA SƏFİRLİYİ ERMƏNİ YALANINI İFŞA ETDİ
11:20 02.11.2020

Balaş Qasımovun komandası “Kim? Harada? Nə vaxt?” intellektual yarışmasının payız finalının qalibi olub
10:57 02.11.2020

Cəbhədə noyabrın 2-nə olan son vəziyyət
10:32 02.11.2020

İzmirdə 3 yaşlı qız 65 saat sonra dağıntılar altından sağ çıxarılıb
10:10 02.11.2020

Hikmət Hacıyev ermənilərin saxtakarlığını ifşa edib - FOTOLAR
09:49 02.11.2020

Prezident: Yeddi rayon bizə qaytarılmalıdır, Dağlıq Qarabağdan qovulmuş azərbaycanlılar da oraya qayıtmalıdır
12:54 31.10.2020

Azərbaycan Prezidenti: Bizdə “Amnesty International” və “Human Rights Watch”ın qərəzliliyi ilə bağlı böyük şübhələr var
12:45 31.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Bizim cavabımız sərt oldu, amma onlar buna layiq idilər
12:33 31.10.2020

Ceyhun Bayramov: Həmrəyliyimiz, dəstəyimiz, dualarımız sizinlədir, qardaş Türkiyə!
12:18 31.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Cəbrayılın, Zəngilanın və Qubadlının 9 kəndini işğaldan azad edib
15:15 30.10.2020

Baş prokuror: Ermənistan ordusunun mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində 7 ailə tamamilə məhv olub
15:01 30.10.2020

Cari ildə 234,7 min ton meyvə-tərəvəz idxal edilib
14:37 30.10.2020

TÜRKİYƏNİN SABİQ BAŞ NAZİRİ DÜNYASINI DƏYİŞİB
12:19 30.10.2020

Maradona - 60! - VİDEO
11:58 30.10.2020

Avropa Liqasında gecənin nəticələri
11:33 30.10.2020

FHN: Ermənistan ölkəmizə qarşı növbəti ekoloji terror aktları törədib
11:09 30.10.2020

ANAMA-ya Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Goranboy, Tərtər rayonları ərazisinə mərmilərin düşməsi barədə müraciət daxil olub
10:44 30.10.2020

"Qarabağ" İstanbudla "Vilyarreal"a uduzdu
10:20 30.10.2020

Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb
09:57 30.10.2020

Ermənistanın iki Su-25 təyyarəsi məhv edilib
14:06 29.10.2020

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
13:38 29.10.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva qardaş Türkiyə xalqını 29 Oktyabr – Respublika Günü münasibətilə təbrik edib
13:05 29.10.2020

MN: Azərbaycan HHQ-nin aviasiya vasitələri bugünkü döyüşlərdə tətbiq olunmayıb
12:46 29.10.2020

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ordusu düşmənin cavabını verir və onları iti qovan kimi qovuruq
12:22 29.10.2020

UNİCEF MÜNAQİŞƏ İLƏ BAĞLI BƏYANAT YAYIB
12:00 29.10.2020

CEYHUN BAYRAMOV Aİ-nin ALİ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ DANIŞIB
11:35 29.10.2020

"Qarabağ" "Vilyarreal"a qarşı
11:14 29.10.2020

Çempionlar Liqasında 2-ci tura yekun vurulub - Nəticələr
10:52 29.10.2020

Müdafiə Nazirliyi: Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edib
10:30 29.10.2020

“MÜLKİ ŞƏXSLƏRİN HƏDƏF ALINMASI QƏBULEDİLMƏZDİR” - AVROPA İTTİFAQINDAN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ İLƏ BAĞLI BƏYANAT
10:07 29.10.2020

Qızıl Aypara cəmiyyətinin könüllüsü həlak olub - Bərdədə
09:45 29.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarının 13 kəndini işğaldan azad edib
16:40 28.10.2020

Prezident İlham Əliyev: Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək
16:25 28.10.2020

Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb
15:10 28.10.2020

Baş Prokurorluq: Ermənistan ordusunun Bərdəni raket atəşinə tutması nəticəsində həlak olanların sayı 14-ə çatıb
14:39 28.10.2020

Düşmən Bərdəni yenidən “Smerç” raketləri ilə atəşə tutub
14:05 28.10.2020

Çempionlar Liqasında 2-ci tura start verilib - Nəticələr
13:40 28.10.2020

Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 34 min 858-ə çatıb
13:18 28.10.2020

“SƏRHƏDSİZ REPORTYORLAR” FRANSALI JURNALSİTLƏRƏ TƏZYİQLƏRİ PİSLƏDİ
12:57 28.10.2020

ÇAVUŞOĞLUDAN SƏRT SÖZLƏR - “TƏHQİR ACİZLƏRİN SİLAHIDIR”
12:33 28.10.2020

"Barselona"nın prezidenti istefa verdi
12:11 28.10.2020

ERMƏNİ TƏXRİBATI NƏTİCƏSİNDƏ 69 MÜLKİ ŞƏXS HƏLAK OLUB
11:45 28.10.2020

ERMƏNİSTANDA FƏRARİLİYİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN CƏZALAR SƏRTLƏŞDİRİLİB
11:20 28.10.2020

İran parlamentinin sədri koronavirusa yoluxub
10:57 28.10.2020

Bu gün "Dünya Cüdo Günü" kimi qeyd edilir
10:34 28.10.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib
10:10 28.10.2020

Cəbhədə oktyabrın 28-nə olan son vəziyyət
09:49 28.10.2020

HİKMƏT HACIYEV "EURONEWS" ÇƏKİLİŞ QRUPUNA HÜCUMU PİSLƏDİ
13:33 27.10.2020

Doqquz ayda Azərbaycan ən çox Rusiyadan məhsul idxal edib
13:10 27.10.2020

Bütün xəbərlər

ÇOX OXUNANLAR