Əlaqə: (012) 497-46-21 [email protected]

ATV.AZ×

Cəfər Cabbarlının estetik - İDEALI

Cəfər Cabbarlının estetik - İDEALI
4771 dəfə oxunub

Mənsub olduqları xalqın ədəbiyyat və mədəniyyət tarixində məktəb və mərhələ yaratmış böyük sənətkarların sənət konsepsiyası onların estetik idealarının açılışına xidmət edir. Yazıçının əsərlərinin ideya və məzmunu da, forma-janr xüsusiyyətləri də, fərdi üslubu da məhz onun gerçəkliyə hansı estetik ideal mövqeyindən yanaşması ilə təyin olunur. Müəllifin həyata münasibətinin tipindən – yəni bədii metoddan asılı olmayaraq estetik ideal sənətkarın ədəbi-tarixi mövqeyini əks etdirir. Bu baxımdan XX əsrin böyük dramaturqu C.Cabbarlının aydın estetik idealı təzahür formalarının müxtəlifliyi və mürəkkəbliyi ilə səciyyələnir. C.Cabbarlı yaradıcılığı bədii metodların əlvanlığı ilə bir estetik çələngə bənzəyir. Onun yaradıcılığında maarifçi realizm, tənqidi realizm, romantizm, sentimentalizm, sosialist realizmi bədii yaradıcılıq metodlarının əlamətləri, hətta sintezi var. Bu onun yazıb yaratdığı dövrün (1911-1934) ədəbi-tarixi prosesindən gəlirdi. Görkəmli nəzəriyyəçi və realizmşünas, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Y.Qarayev yazırdı: “XX əsrin gərgin və mürəkkəb ədəbi mühitində heç bir saf metod, üslub və janr yoxdur. Metodların sürətli təşəkkülü, möhkəmlənməsi və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi istiqamətində intensiv hərəkətlər ən çox bu dövrün ədəbiyyatında baş verir”. (“Realizm: sənət və həqiqət” 1980, s. 240). C.Cabbarlı XX əsrin önlərində sənətin maarifçilik xüsusiyyətinə üstünlük verirdi: “Mövzular bir fikrin təbliği üçün intixab olunmalı və ən böyük diqqət də təbliğat cəhətinə verilməlidir və ən gözəl əsər sənətdə böyük fikirlər ifadə edənlər, insanlığı tərbiyə məqsədi ilə yazılanlardır” (“Mənim tanrım-gözəllik. 2000, s. 204.) C.Cabbarlının “insanlığı tərbiyə məqsədi ilə yazılanlar” fikri onun müasiri, Amerika yazıçısı T.Drayzerin məşhur bir deyimini yada salır: “Bəşəriyyətin nadanlığı üçün mən özümü günahkar hesab edirəm”. Böyük ədəbiyyat həmişə maarifçilik missiyasına malikdir. Bir də axı unutmaq olmaz ki, C.Cabbarlı Azərbaycan maarifçi realizminin banisi, materialist filosof M.F.Axundzadənin ənənələrinin davamçısı idi. C.Cabbarlının şeirlərində həm maarifçilik həm də tənqidi realizm vardır. Məsələn, “Aydın” tənqidi realizm, “Oqtay Eloğlu” romantizm, “Solğun çiçəklər”, “Mənsur və Sitarə” sentimentalizm, “Sevil”, “Almaz” sosrealizm metodlarını əks etdirir. C.Cabbarlı yaradıcılığında metod mürəkkəbliyinin bir səbəbini də özünün “C.Cabbarlının yaradıcılıq təkamülü” monoqrafiyasında R.Əliyev belə izah edir: “C.Cabbarlı yaradıcılığında müxtəlif metod və üslub elementlərinin mövcudluğu çox mürəkkəb bir problemdir... Cabbarlının yaradıcılıq metodunun mürəkkəbliyi bizim ədəbi fikrin bəşəriyyətin bədii tərəqqəsinin, zirvələrinin, addımlarının nəticəsidir”. Bu sadə fikirdə C.Cabbarlı dühasının əzəməti, tarixi mənası əbədiləşib . “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir!” – bu XX əsrin böyük romantik-filosof şairi H.Cavidin səsidir. “İndi artıq bir tanrım var – gözəllik! ” – bu misranın müəllifi isə C.Cabbarlıdır. Hər iki misra eyni estetik idealın poetik ifadəsi deyilmi?! Bu misraların timsalında heç romantik Cavidlə realist Cabbarlını bir-birindən ayırmaq belə mümkün deyil.

Estetik ideal sənətkar dünyagörüşünün bədii formalarda ifadəsidir. Sənətkarın həyata münasibəti zamanı oradan əxz etdiyi mənanın ən ali bədii formada ifadəsinə estetik ideal kimi baxmaq olar. Sənətin varlığa estetik münasibətinin xarakteri bütün dövrlərdə sənətin mahiyyətini, hətta onun forma və janrlarını müəyyən edən meyardır. Bu baxımdan C.Cabbarlının qəhrəmanları, onun estetik idealını çılpaq, tendensiyalı hətta deyərdik ki, revanşist bir  ehtirasla  bəyan edirdilər. Məsələn, Aydın Pirqulunun “Kimə qarşı üsyan?” sualına cavab olaraq deyir:

- Bütün bəşəriyyətə qarşı, bütün adətlərə, qanunlara qarşı. Bütün kainata, aya, günəşə, ulduzlara, hətta tanrının özünə, bu mənəvi jandarmaya qarşı üsyan qaldırmalıdır. Yer üzündə hakim, məhkum, zalım, məzlum kəlmələri durduqca bəşəriyyət bir gülər üz görə bilməz.” (Əsərləri. II c. s. 230) Bəs Aydının istəyi nə idi? “Mən elə bir dünya istəyirəm ki, orada millətlər azad, fərdlər azad, zəhmət azad, vicdan azad, hərəkət azad, bütün varlıq azad, istila zənciri yox, fərman yox, hər kəs öz zəhmətinin, öz arzusunun quludur” (II c. s. 234). Bu sözlər səhnədən ilk dəfə 1922-ci ildə səslənmişdir. Bir il sonra tamaşaya qoyulan “Oqtay Eloğlu” əsərində C.Cabbarlının estetik idealı bir az sərtləşir. Burada üsyan intiqamla əvəz olunur. Aydının individualizminə Oqtayın simasında həm də anarxizm əlavə olunur. Yaşar Qarayev “Faciə və qəhrəman” monoqrafiyasında yazırdı: “Aydın mənfi qəhrəmanı Altun olan bir əsərin müsbət qəhrəmanıdır”. Altun Gültəkini Aydının əlindən aldığı kimi, Firəngizi də Oqtayın əlindən alır.

Aslan Oqtaydan soruşur: “Siz kimdən intiqam alacaqsınız?” Oqtay: Kimdən? Özümdən, öz eşqimdən, öz taleyimdən, öz idealımdan, öz tanrımdan, həyatdan, mühitdən, gələcəkdən həqiqətin yoxluğundan” (II c. s. 266). Bəs Oqtay nə istəyir? O, ilk növbədə səfil, özü də adi bir səfil yox, “səfillər padşahı” olmaq istəyir. Əsərin sonunda C.Cabbarlının estetik idealı səhnənin üfüqündə dan ulduzu kimi parlayıb çıxır: “Elə bir, həyat qurulmalıdır ki, orada hər söz bir qanun, hər şey bir həqiqət olsun. Hər şey göründüyü kimi deyil, olduğu kimi görünsün... Bacarmırsan yaratma, yaradırsan yaşat! Mən dünyada ədalət divanı adında bir şey tanımıram. Hamısı yalandır. Yalan deyir Şiller! Mən yenə yalnız bu zavallı xalqı tanıyır, ona müraciət edirəm. Ona təslim oluram. Son söz onundur. Qoy o söyləsin: Kimdir müqəssir? Yaşadaraq öldürən, öldürərək yaşadan... (s. 289). C.Cabbarlı 20-ci illərdə çox kəskin şəkildə ortaya çıxan xalq və fərd problemini xalqın xeyrinə həll edir, fərddən xalqa doğru gedir. Professor T.Əfəndiyev “Azərbaycan dramaturgiyasında metodlar” (2002) adlı fundamental monoqrafiyasında bu əsəri estetik ideal mövqeyindən təhlil edərək yazır: “Oqtay sənət fədaisidir. Müəllif onu iki bədii zamanda təqdim edir: həyatda və səhnədə! Lakin Oqtay üçün həyat səhnə naminə mövcud idi. Həyatda milli səhnə yaratmaq üçün yaşayan Oqtay milli həyatı səhnəyə gətirmək istəyir. O, insanları olduqları kimi görmək arzusundadır. O, görəndə ki, həyat özü bir səhnə, insanlar qrimlənməmiş aktyor, sərvət, altun isə amansız bir rejissordur, həyata da, səhnəyə də nifrət edib, anarxist bir etirazçıya, “səfillər padşahı”na çevrilir” (s. 430). Beləliklə, 20-ci illərin tarixi təbiətinə uyğun olaraq üsyan və intiqam səhnəyə gəlir və səbəb olaraq verilən cavabda C.Cabbarlının estetik idealı onun qəhrəmanlarının fəaliyyət mənbəyi kimi, ortaya çıxır.

C.Cabbarlı həyat yaratmaq üçün səhnə yaratmaq istəyirdi. Onun estetik idealı da məhz bu istəkdən, bu arzudan doğulurdu.

Bir daha yada salaq ki, C.Cabbarlı 20 ildə  20 dram əsəri, 5 kinossenari, iki libretto, 14 hekayə, poema, onlarla satirik və lirik şeir yazmış V.Şekspirin “Hamlet”, “Otello”, F.Şillerin “Qaraçılar”, Bomarşenin “Fiqaronun toyu”, Afineqsnovun “Qorxu”, Slavinin “İntervensiya” pyeslərini, Uellsin “Yeraltı dünya”, Tolstoyun “Uşaqlıq” povestlərini dilimizə tərcümə etmişdi. O, eyni zamanda tənqidçi və sənət nəzəriyyəçisi, teatr və  kino rejissoru idi.

1922-ci ildə “Cim” imzası ilə “Zəhmət” qəzetində silsilə tərzində çap olunmuş “Ədəbi mübahisələr”, 1924-cü ildə “C.Cabbarzadə” imzası ilə “Qızıl qələm”də çıxmış “Bizdə teatro”, “Azərbaycan türk ədəbiyyatının son vəziyyəti” (“Kommunist” 1924), “Türk teatr məktəbi” (1925) “Mirzə Fətəli Axundzadə” (1928), “Hara gedir Azərkino” (1930) kimi bu gün də qətiyyən öz əhəmiyyətini itirməmiş məqalələr C.Cabbarlının 20-30-cu illərin ədəbi döyüşlərində hansı mövqeyi tutduğunu, onun estetik idealını açan sənət konsepsiyasını əks etdirən əsərlərdir.

Tənqidçi Kazımoğlu (Seyid Hüseyn) ilə mübahisə təriqi ilə yazılmış “Ədəbi mübahisələr”, o dövrün ədəbi düşüncəsi və Hüseyn Cavid haqqında ilk böyük əsər hesab etmək olar. Burada 23 yaşlı məşhur dramaturqun estetik idealı və sənət baxışları geniş əksini tapır. C.Cabbarlı H.Cavid uğrunda mübarizəni həqiqi sənət uğrunda mübarizə kimi tamamlayır! “Caviddə su kimi duru almas kimi saf, parlaq və oynaq bir lisan vardır ki, bu islahına çalışan lisanımızın özülü ola biləcək zənnindəyik. Zatən bir millət üçün lisanı onun şairləri, ədibləri yaradırlar ki, Cavid də bu cəhətdən qiymətlidir...

Caviddə hər kəsi məftun və əsir edəcək bir qüvveyi-şeiriyyə vardır. Zatən əsərlərinin ən böyük gözəlliyi və qüvvəti də burasındadır... Caviddə bir də bir fəlsəfə vardır... (s. 167). Bu dəyərli əsərində H.Cavidi müxtəlif aspektlərdən tənqid də edir... Realist Cabbarlının romantik Cavidə münasibəti, xüsusilə XX əsrin 20-ci illəri kontekstində yanaşdıqda, heç də təəccüb doğurmamalıdır. Sırf kontekstoloji mahiyyətdə bir məsələni qeyd etməliyik ki, C.Cabbarlının istər M.F.Axundzadəyə, istər Mirzə Cəlilə, istərsə də H.Cavidə münasibəti öz tarixiliyini itirməsin: Azərbaycan dramaturgiyası XIX əsrin 1950-55-ci illərində böyük ədib filosof M.F.Axundzadə tərəfindən yaradıldı. Kiçik zaman fərqləri ilə bu yolun üç nəhəng davamçısı yarandı: N.B.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev və C.Məmmədquluzadə, bunların ardınca iki böyük peşəkar gəldi: romantik H.Cavid və realist C.Cabbarlı! H.Cavid mənzum dramın əsasını qoydu. S.Vurğunun, M.İbrahimovun, S.Rəhmanın, B.Vahabzadənin, N.Xəzrinin, N.Həsənzadənin dəyərli əsərləri yarandı. Fəqət XX əsri peşəkar dramaturq kimi İlyas Əfəndiyev yekunlaşdırdı, yarım əsr Azərbaycan teatrını öz çiyinlərində apardı. Bu əslində H.Cavid və H.Cabbarlı ənənələrinin layiqli bədii tarixi davamı idi. Böyük şair S.Vurğun 1944-cü ildə yazıb: “Cabbarlı XIX və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən nadir simalarından biridir. Cabbarlı öz yaradıcılığının vüsəti, sənət xəzinəsinin zənginliyi etibarilə Mirzə Fətəli Axundovdan və Cəlil Məmmədquluzadədən (Molla Nəsrəddin) sonra XX əsr ədəbiyyatının ən görkəmli simasıdır. Cabbarlı Azərbaycan klassik dramaturgiyası və klassik şeiri zəmanəsində yetişmiş, milli ədəbiyyatımızın ən gözəl ənənələrini inkişaf etdirmiş, yeni dramaturgiya ədəbi məktəbini yaratmış bir şəxsiyyətdir”.

C.Cabbarlının estetik idealı onun sənət konsepsiyasının əsasında dayanır. O, maarifçiliyə, romantizmə, sentimentalizmə, realizmə daxil olmur, bu sənət nəzəriyyələrinin platformasında öz fikirlərinin təsdiqini axtarırdı. O, sözün işığı ilə insan zəkasının içini nurlandırır, bəşəriyyətə yol göstərməyə can atırdı. Onun sənət konsepsiyasında milli teatr problemi önəmli yer tuturdu. 5 mart 1920-ci ildə “Abbasmirzə Şərifzadə” məqaləsində 21 yaşlı gənc C.Cabbarlı cəsarətlə yazırdı: “bizdə dram tamamilə ölmüş, xatirələrdən belə silinəcək bir dərəcədə süqut etmişdir”. O, bu problemi görüb cəsarətlə deməklə kifayətlənmədi. 1920 ildən 1934-cü ilə qədər 15 dram əsəri yazdı. Azərbaycan teatrını diriltdi, onu tənəzzüldən xilas etdi, Azərbaycan teatrında yeni C.Cabbarlı məktəbi yaratdı.

C.Cabbarlının teatra münasibəti konseptual xarakter daşıyırdı. O qısa müddət ərzində teatra “Aydın” (1922) və “Oqtay Eloğlu” (1923) kimi nəhəng əsərlər bəxş etdi. Bununla belə o, özünün “Bizdə teatro” (1924) məqaləsini yazaraq 20-ci illərin intensiv təkamülü kontekstində milli teatrın problemlərini gündəmə gətirdi. C.Cabbarlı burada teatrın zəif inkişafının dörd əsas səbəbi üzərində dayanır: zamanın ruhunu əks etdirən dram əsərləri azdır; yüksək sənət sevgisinə malik aktyorlar yoxdur; səhnəmizdə qadın aktyor yoxdur; səhnəmizdə rejissor yoxdur.

Beləliklə də demək olar ki, Azərbaycanda teatr sənəti yox vəziyyətdədir. C.Cabbarlının bu məqaləsinin nəzəri-tarixi əhəmiyyəti bundadır ki, o bu əsərində özünün AKTYOR haqqında görüşlərini şərh edir. Onun əsas müddəalarına nəzər salaq:

“Hər şeydən əvvək aktyor canlı bir ədəbiyyatdır. Böyük bir ədibin uyğusuz gecələr boyu çalışıb vücuda gətirdiyi bir əsəri, onun əvvəli kağızlar üzərində qaraladığı fikirləri, gülüşləri, göz yaşlarını aktyorlar alır və özündə canlandıraraq... bir ədəbiyyat olmuş olur. Və aktyor bir rəssamdır ki, özü öz əsəridir. Başqa sözlə söyləsək aktyor bir rəssamdır. Eyni zamanda aktyor canlı bir şəkildir... O bir şəkildir ki, özü öz yaradıcısıdır.

Aktyor bir heykəltəraşdır ki, yaratdığı heykəl yenə özüdür. Aktyor bir musiqiçidir. Eyni zamanda aktyor bir aləti-musiqidir. Daha doğrusu, aktyor bir musiqiçidir ki, çaldığı aləti musiqi yenə o özüdür”. (IV c. s. 181).

Göründüyü kimi, aktyor sənətinə xas başlıca xüsusiyyət onun sinkretizmi dəqiq cizgilərlə əyaniləşdirilir. Rejissorun da, dramaturqun da,  bəstəkarın da, rəssamın da gördüyü işlər aktyorun oyununda cəmlənir və faktiki olaraq onların taleyi son nəticədə aktyordan asılı olur. Səhnədə aktyor əsas fiqur hesab olunur.

C.Cabbarlının teatrın inkişafı üçün vacib saydığı ən ciddi problem – peşəkar rejissor problemi idi. Doğrudur teatr yarandığı zamandan – 1873-cü ildən etibarən teatr dramaturq rejissorlar – məsələn, Ə.Haqverdiyev, aktyor rejissorlar – məsələn, H.Ərəblinski, A.Şərifzadə və s. sayəsində bu problemi qismən də olsa həll edə bilirdi. 1923-cü ildə əsası qoyulmuş teatr texnikomuna ilk rejissor qəbulu 1930-cu ildə keçirilmiş, buranın məzunları A.İskəndərov, M.Məmmədov, T.Kazımov kimi peşəkar rejissorlar 30-cu illərin sonunda fəaliyyətə başladı, az sonra da araya müharibə düşdü... C.Cabbarlı 1925-ci ildə “Kommunist” qəzetində çap olunmuş “Türk teatr məktəbi” məqaləsində rejissor problemini “teatrın ölüm-dirim” məsələsi adlandıraraq yazırdı: “Bugünkü teatrımızın ölüm-dirim məsələlərindən biri də rejissor məsələsidir. Rejissor olmaq üçün təbii bir qədər sənətkar və olduqca bilikli və məlumatlı olmalıdır. Eyni zamanda, şübhəsiz hər bir xalqın səhnəsini idarə edəcək rejissor mükəmməl bir məlumatdan başqa bir də xidmət etdiyi sahənin, mənsub olduğu millətin adət və ənənatını bilmək, onun bütün masallarını, atalar sözlərini, dilini, danışığını, zərb-məsəllərinin xüsusiyyətini, bayramlarını, yaslarını, bunların səbəbini təyin etməyə çalışan və həm də bacaran bir adam olmalıdır. Çünki bu xüsusiyyətlər hər bir xalqın ədəbiyyatında qeyd edildiyi kimi, onun səhnəsində də əks ediləcəkdir” (IV c. s. 221).

C.Cabbarlının nəzəri görüşlərində qoyulan ciddi problemlərdən biri də dil problemi idi. Fikrimizcə həmin məsələ bu gün də - III minilliyin başlanğıcı üçün də aktualdır. Müəllim və aktyor üçün gözəl nitq, düzgün diksiya, səhnə danışığı mədəniyyəti son dərəcə vacibdir.

C.Cabbarlı “Türkoloji qurultay və sərf-nəhf məsələləri” (1926), “Tərcümə məsələlərinə əhəmiyyət verilməlidir” (1926) kimi məqalələrində dilimizin saflığını qorumağı yazıçı, aktyor və alimlərin tarixi vəzifəsi kimi müəyyənləşdirdi. Böyük ədib bu istiqamətdə əlyazması yarımçıq qalmış  “Dilin tarixi dirçəlişi” adlı ayrıca məqalə də yazmışdır.

Həmişə olduğu kimi XX əsrin 30-cu illərində də C.Cabbarlının nəhəng yaradıcılığına paxıllıq edən bir sıra istedadsız yazıçılar və RAPP-çılar C.Cabbarlıya hücumlar təşkil edir, onu teatrı inhisara almaqda ittiham edirlər. Böyük dramatuq “Dönüş” pyesində bu prosesi və belə adamların obrazlarını səhnəyə gətirir.

Buna baxmayaraq o teatrı tərk edib mədəniyyətimizin daha çətin bir sahəsinə Azərkinoya işə gedir. Onun 30-cu illərdə yazdığı “Hara gedir Azərkino” adlı olduqca sanballı və cəsarətli məqaləsi milli kino sənətimizin həm yaradıcılıq həm də texniki təkamülünə təkan verən əsər kimi sənət konsepsiyasında şərəfli yer tutur:

“Azərkino qədər Azərbaycanın fəhlə-kəndli kütlələrindən uzaq olan ikinci bir müəssisə yoxdur.. Azərkino rəhbəri kimə istəyirsə inanıb iş tapşırır, təki o azərbaycanlı – türk olmasın. Belə bir vəziyyətin nəticəsində Azərkino öz simasını tamamilə itirmişdir. On il ərzində o bircə nəfər belə türk operatoru yetişdirə bilməmişdir və indi yerli kadrları hər vəchlə uzaqlaşdıraraq öz işini bütünlüklə “dəvət olunmuş mütəxəssislərin üzərində qurur” (IV c. s. 254). Qeyd edək ki, bu zaman Azərkinoda işləyən 125 işçidən, cəmi 15-i türk idi ki, onlar da dülgər və kuryer idi. C.Cabbarlı qeyd edir ki, dəvət olunan mütəxəssislər əvvəla zəif idi, ikincisi də, tanımadıqları mühitdən baş çıxara bilmirdilər. Kadr problemini ciddi şəkildə qoyan C.Cabbarlı, ermənilərin və rusların əlində oyuncağa çevrilmiş Azərkinonu Azərbaycan mədəniyyətinə xidmətə çağırır, hətta hədələyici bir amirliklə məqaləni belə sona  çatdırırdı: “Bu dəfə bu onların özləri üçün pis qurtaracaq. Biz isə indi xəbərdarlıq edirik ki, bizim kino yanlış yol ilə məhvə doğru gedir” (s. 261).

Belə fikirlər ilk növbədə C.Cabbarlının vətəndaşlığından, ikincisi Azərbaycan mədəniyyətinə böyük məhəbbətindən və nəhayət milli təəssübkeşliyindən irəli gəlirdi. Qeyd etdiyimiz mülahizələr belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, C.Cabbarlını sosrealizmin dar çərçivələrinə sığışdırmaq olmaz. O, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətini dünya mədəniyyətinin bədii zirvələrinə qaldırmaq üçün bir dramaturq, yazıçı, şair, rejissor, ssenarist, tərcüməçi kimi fədakarlıqla çalışan milli yazıçı olmuşdur.

Gülşən ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ

Professor

 

BUNU DA OXU

Dağlıq Qarabağda koronavirusa ilk yoluxma faktı qeydə alınıb.
Bu gün Ağdaban soyqırımın baş verməsindən 28 il ötür
Ev şəraitində necə maska hazırlamaq olar? - VİDEO
Əllərin dezinfeksiya qaydaları - VİDEO
325 mindən artıq insan koronavirusa yoluxub - ABŞ-da
Xəbər lenti

Saxta arayış satan şəxslər tutulub - “Arayışlar” jurnal möhürü ilə “təsdiqlənib”
15:59 08.04.2020

Sosial tədbirlər davam edir - Qaradağda ahıllara yardım olundu
15:35 08.04.2020

Gürcüstanda son durum - Virusa yoluxanların sayı artır
15:08 08.04.2020

Snayperlərin hazırlığı yoxlanılır - Məqsəd döyüş vərdişlərini təkmilləşdirməkdir
14:45 08.04.2020

Türkiyədə terror aktı törədilib - 5 dinc sakin həlak olub
14:25 08.04.2020

Yeni epidemiya yayılır - 254 nəfər həyatını itirib
14:05 08.04.2020

Dünyada koronavirusla bağlı son durum - ABŞ-da virusa yoluxanların sayı 400 mini ötdü
13:59 08.04.2020

Çinin Uxan şəhərində karantin ləğv edildi - Şəhərdə iş yerləri və bazarların da fəaliyyəti bərpa olunub
13:58 08.04.2020

İqtisadiyyat nazirliyi mexanizmi açıqladı - Sahibkarlara maliyyə dəstəyi necə göstəriləcək?
13:48 08.04.2020

ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 12 mini ötüb - Son sutka ərzində 1736 nəfər dünyasını dəyişib
13:35 08.04.2020

Onlayn sosial etibarnamə: tətbiqinə başlandı - Pulsuz dərman almaq hüququ olan şəxslərin işi asanlaşdı
13:25 08.04.2020

Avtomobil ağaca çırpıldı - Sürücü dünyasını dəyişdi
13:18 08.04.2020

Kapitalın və əmlakın amnistiyasi nəzərdən keçirilir - Bu ölkə iqtisadiyyati üçün hansı imkanlar yaradacaq?
13:02 08.04.2020

Gəncədə karantin rejimini pozan kafe aşkarlanıb - Kafe sahibi və müştərilər saxlanıldı
12:58 08.04.2020

1569 nəfər cərimələndi - Karantin rejimini pozanlar məsuliyyətə cəlb olunur
12:56 08.04.2020

Tramp ÜST-ü ittiham etdi - “Yanlış tövsiyyələr vəziyyəti ağırlaşdırıb”
12:35 08.04.2020

Ramazan ayı nə vaxt başlayır? - QMİ tarixi açıqladı
12:14 08.04.2020

Dünyada koronavirusla bağlı son durum - Virusdan ölənlərin sayı 82 mini ötdü
12:03 08.04.2020

Dağlıq Qarabağda koronavirusa ilk yoluxma faktı qeydə alınıb.
11:53 08.04.2020

Bu gün Ağdaban soyqırımın baş verməsindən 28 il ötür
11:21 08.04.2020

Televiziyalar aktuallığını qoruyur - Yenilənib - VİDEO
10:55 08.04.2020

Kimlər 190 manat ala biləcək? - Nazir məsələyə aydınlıq gətirdi
10:29 08.04.2020

Kürdəmirdə ev yanıb - Dördotaqlı ev yanaraq külə döndü - VİDEO
10:10 08.04.2020

Heydər Əliyev mərkəzindən İrana dəstək - Koronavirusla mübarizədə həmrəyliyin ifadəsi
09:47 08.04.2020

Baharda qış havası - ÖZƏL - FOTOLAR
09:42 08.04.2020

Karantin rejimi ilə bağlı ən çox verilən 3 sual - Daxili işlər nazirliyi sualları cavablandırdı
23:45 07.04.2020

8103 nömrəsinə 2 milyon 289 min SMS göndərilib - Müraciətlərin 53 %-i aidiyyətsiz məzmunda olub
22:42 07.04.2020

SMS-in tarixini dəyişdirdi - 25 sutka həbs cəzası verildi
22:21 07.04.2020

Ata və oğlu 8103 nömrəzinə 90 dəfə SMS göndərıb - Lazımsız SMS göndərən şəxs məsuliyyətə cəlb edildi
22:02 07.04.2020

Şəmkirdə dəhşətli hadisə - Ailə üzvlərini və evini yandırdı
21:58 07.04.2020

“Formula 1” komandaları fəaliyyətini dayandırdı - Pilotların maaşı azaldıldı
21:45 07.04.2020

Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyası ilə mübarizənin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb
21:03 07.04.2020

İspaniyada koronavirus qurbanlarının sayı artır - Bir gündə 740 nəfər virusun qurbanı olub
20:42 07.04.2020

Koronavirusla bağlı daha bir fakt üzə çıxıb - Virus hüceyrələrdə gizlənir
20:18 07.04.2020

Masallı sakini saxlanılıb - “Qırmızı kitab”a düşən quşu ovladı
19:45 07.04.2020

Daha 76 nəfər koronavirusa yoluxub - Bir nəfər vəfat edib
19:28 07.04.2020

Balakəndə quldurluq edən şəxs saxlanılıb - Satıcını balta ilə hədələyib içki tələb etdi
19:15 07.04.2020

Əlilliyi olan şəxslərə qayğı - Reabilitasiya vasitələri evlərində təhvil verildi
18:59 07.04.2020

FİFA-da yeni rüşvət qalmaqalı - ABŞ ali futbol qurumunu ittiham etdi
18:47 07.04.2020

İranda koronavirusa yoluxanların sayı artdı - 62 min 589 nəfər virusa yoluxub
18:29 07.04.2020

Əfv sərəncamı icra edildi - Əfv olunan şəxslər karantinə yerləşdirildi
18:18 07.04.2020

Koronavirus xəstələri üçün xəstəxana tikilir - Xətəxanalar 45 günə istifadəyə veriləcək
18:02 07.04.2020

Merkel karantindən sonra ilk mətbuat konfransına çıxdı - “Virus AB tarixində ən ciddi böhrana səbəb oldu”
17:45 07.04.2020

Neftçalada faciəli hadisə - Ata və 5 yaşlı oğlu suda boğuldu
17:25 07.04.2020

İşsiz kimi necə qeydiyyata düşmək lazımdır? - Nazirlikdən açıqlama
17:06 07.04.2020

Civə satan şəxslər saxlanılıb - Balakəndə əməliyyat keçirilib
16:47 07.04.2020

Zaqatalada aksiya keçirildi - Həkimlərə dəstək oldular
16:28 07.04.2020

Heydər Əliyev mərkəzindən Almaniyaya dəstək - Almaniyanın bayrağı videoproyeksiya olunub
16:03 07.04.2020

Ronaldo, yoxsa Ronaldu? - Ata oğlunun saçını istədiyi kimi düzəltdi
15:48 07.04.2020

Türkiyədə tibbi maskalar pulsuz paylanılacaq - Koronavirusa görə yeni xəstəxanalar tikilir
15:26 07.04.2020

Məscidlər bağlı saxlanacaq - Səudi Ərəbistanı hökuməti qərarını açıqladı
15:12 07.04.2020

Gürcüstanda daha 7 nəfər koronavirusa yoluxdu - Virusa yoluxanların sayı 195 nəfərə çatdı
14:52 07.04.2020

Karantin rejimini pozanlar - 1499 nəfər cəriməlinib
14:45 07.04.2020

Kimlər 190 manat ala bilməyəcək? - Nazirlik məsələyə aydınlıq gətirdi
14:25 07.04.2020

Dünyada koroanvirusla bağlı son durum - Bir gündə 78 minə yaxın insan virusa yoluxub
13:45 07.04.2020

BMT-də koronavirusla bağlı müzakirə aparılacaq - İclas videokonfrans formatında olacaq
13:21 07.04.2020

VƏTƏNDAŞ SORĞULARI CAVABLANDIRILIR - 833 MİNİ AİDİYYƏTİ OLMAYAN MƏZMUNLA BAĞLI GÖNDƏRİLİB
12:22 07.04.2020

Qatarların qrafikində dəyişiklik - APRELİN 7-DƏN KARANTİN MÜDDƏTİ BİTƏNƏDƏK QÜVVƏDƏ OLACAQ
11:59 07.04.2020

Ev şəraitində necə maska hazırlamaq olar? - VİDEO
11:34 07.04.2020

BİRDƏFƏLİK ÖDƏMƏ İLƏ BAĞLI AÇIQLAMA - MƏŞĞULLUQ MƏRKƏZLƏRİNDƏ QEYDİYYATDA OLAN İŞSİZLƏRƏ ŞAMİL OLUNUR
11:11 07.04.2020

PAYTAXTDA ARABİR YAĞIŞ YAĞACAQ
10:53 07.04.2020

Balakəndə faraş xiyar yığımına başlanılıb - Hər gün 400-500 kiloqrama qədər məhsul yığılır - VİDEO
10:28 07.04.2020

PENSİYALARIN VERİLMƏ VAXTI DƏYİŞDİRİLİB - VİDEO
10:02 07.04.2020

“Xidmət yerləri haqda məlumat veriləcək” - Dövlət xidməti çağırışçılara müraciət etdi
21:15 06.04.2020

"Real" 7 futbolçusunu satır - Klub 75 milyon avro qənaət edəcək
21:06 06.04.2020

Koronavirusa yoluxan həkim intihar etdi - Qonzales çarəni özünə qəsddə gördü
20:58 06.04.2020

Tacikistan daxili çempionata start verdi - İlk turda üç qarçşılaşma keçirildi
20:48 06.04.2020

Belarusda futbol davam edir - 3 oyunda 8 qol vuruldu
20:35 06.04.2020

UEFA xəbəri təkzib etdi - Son tarix müəyyənləşdiriləcək
20:12 06.04.2020

Operativ qərargahdan xəbərdarlıq - “Saxta vəsiqələr verilir”
20:05 06.04.2020

Maliniada hərbi bazaya hücum oldu - 22 hərbçi öldürüldü
20:03 06.04.2020

Çernobılda meşə yanğınları davam edir - Radiasiya səviyyəsi 16 dəfə artıb
20:03 06.04.2020

Biləsuvarda sosial aksiya - Ahıl şəxslərə və aztəminatlı ailələrə yardım edilib
19:59 06.04.2020

İşsiz vətəndaşlarla bağlı açıqlama - “Yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir”
19:55 06.04.2020

Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb
19:43 06.04.2020

Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Bakı Tekstil Fabriki” MMC tərəfindən yaradılan tibbi maska istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib
19:25 06.04.2020

ABŞ-da dəhşətli yanğın - 3500 avtomobil yanaraq kül oldu
19:03 06.04.2020

Liviyada koronavirusdan ilk ölüm halı yaşandı - Keçmiş baş nazir virusdan dünyasını dəyişdi
18:58 06.04.2020

ABŞ-da pələng koronavirusa yoluxdu - Digər pələng və aslanlarda da quru öskürək başlayıb
18:45 06.04.2020

Saxta icazə arayışı hazırlayan şəxs tutuldu - “Arayışı” 20 manata satırmış
18:29 06.04.2020

Bütün xəbərlər